Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), a u vezi sa članom 19.a Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06 i 6/09), Senat Univerziteta u Zenici  na 7. sjednici održanoj 15.07.2009. godine, donio je 

PRAVILNIK O SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE JU UNIVERZITET U ZENICI

POGLAVLJE I. UVODNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici (dalje: Univerzitet u Zenici), na osnovu službene evidencije.

Član 2.
(Javne isprave Univerziteta u Zenici)

(1) Javne isprave koje izdaje Univerzitet u Zenici su:

 1. Diploma o stečenom visokom obrazovanju u prvom, drugom i trećem ciklusu studija;
 2. Dodatak diplomi;
 3. Evidencioni list ostvarenih ECTS bodova;
 4. ECTS prijepis ocjena;
 5. Studentska pristupnica za studiranje u inostranstvu;
 6. Formular za provjeru radnog opterećenja prema obrazovnom modulu;
 7. Prijedlog za priznavanje položenih ispita;
 8. Ugovor o učenju i  Promjena Ugovora o učenju.

(2) Javne isprave iz stava 1. ovog člana imaju važnost u pravnom prometu na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, te u međunarodnom pravnom prometu i sastavni su dio ovog Pravilnika.

POGLAVLJE II. SADRŽAJ JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE UNIVERZITET U ZENICI

Član 3.
(Diploma)

(1) Univerzitet u Zenici izdaje diplomu o sticanju akademskog, stručnog ili umjetničkog zvanja stepena prvog ciklusa studija, diplomu akademskog, stručnog ili umjetničkog zvanja magistra određene oblasti stepena drugog ciklusa studija i diplomu naučnog ili umjetničkog zvanja doktora nauka ili umjetnosti u određenoj naučnoj ili umjetničkoj oblasti stepena trećeg ciklusa studija.
(2) Univerzitet u Zenici izdaje diplome isključivo za kvalifikacije ciklusa koji se stiču na akreditiranim studijskim programima.
(3) Diploma se u pravilu izrađuje na jednom od službenih pisama i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a može biti i višejezična, posebno kada se izdaje za sticanje kvalifikacija na studijskim programima koji su izvođeni višejezično ili na stranom jeziku (jeziku nacionalne manjine ili nekom od svjetskih jezika).

Član 4.
(Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija )

 (1) Studentu koji je uspješno završio sve obaveze utvrđene studijskim programom  prvog ciklusa studija visokog obrazovanja, Univerzitet u Zenici izdaje diplomu.
(2) Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija, odnosno diploma o stečenom akademskom, stručnom ili umjetničkom zvanju sadrži slijedeće podatke:

 1. naziv, logo, tip i sjedište Univerziteta,  fakulteta, odsjek koji je student završio
 2. naziv: DIPLOMA;
 3. opće podatke o kandidatu;
 4. naziv završenog studijskog programa;
 5. stečeno akademsko, stručno ili umjetničko zvanje, u skladu s Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja;
 6. dužinu trajanja studijskog programa izraženu u godinama i postignuti ukupan broj ECTS bodova;
 7. broj evidencije, mjesto i datum izdavanja diplome;
 8. potpis rektora i dekana;
 9. suhi žig

(3) Diploma se izdaje na obrascu broj 1.

Član 5.
(Diploma o završenom stepenu drugog ciklusa studija)

(1) Studentu koji je uspješno završio sve obaveze utvrđene studijskim programom  drugog ciklusa studija visokog obrazovanja, Univerzitet u Zenici izdaje diplomu.
(2) Diploma o stečenom akademskom zvanju magistra određene oblasti, stepena drugog ciklusa studija sadrži slijedeće podatke:

 1. naziv, logo, tip i sjedište univerziteta, fakulteta, odsjek;
 2. naziv: DIPLOMA;
 3. opće podatke o kandidatu,
 4. naziv teme (magistarskog rada);
 5. stečeno akademsko, stručno ili umjetničko zvanje magistra određene oblasti, u skladu s Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja;
 6. dužinu trajanja studijskog programa izraženu u godinama i postignuti ukupan broj ECTS bodova;
 7. broj evidencije, mjesto i datum izdavanja diplome;
 8. potpis rektora i dekana;
 9. suhi žig

(3) Diploma se izdaje na obrascu broj 2.

Član 6.
(Diploma o završenom stepenu trećeg ciklusa studija)

(1) Studentu koji je uspješno završio sve obaveze utvrđene studijskim programom trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja, visokoškolska ustanova izdaje diplomu.
(2) Diploma o stečenom naučnom ili umjetničkom zvanju doktora nauka ili umjetnosti, stepena trećeg ciklusa studija, sadrži slijedeće podatke:

 1. naziv, logo, tip i sjedište univerziteta, fakulteta, odsjek;
 2. naziv: DIPLOMA;
 3. opće podatke o kandidatu,
 4. naziv teme (doktorske disertacije);
 5. stečeno naučno ili umjetničko zvanje doktora nauka ili umjetnosti u određenoj naučnoj ili umjetničkoj oblasti, u skladu s Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja;
 6. dužinu trajanja studijskog programa izraženu u godinama i postignuti ukupan broj ECTS bodova;
 7. broj evidencije, mjesto i datum izdavanja diplome;
 8. potpis rektora i dekana;
 9. suhi žig

(3) Diploma se izdaje na obrascu broj 3.

Član 7.
(Dodatak diplomi)

(1) Univerzitet u Zenici obavezno, uz diplomu, istovremeno i bez naknade izdaje dodatak diplomi koji potpisuju rektor i dekan fakulteta, i isti se ovjerava pečatom Univerziteta u Zenici.
(2) Dodatak diplomi izdaje se uz diplome svih ciklusa, u cilju unapređenja međunarodne transparentnosti i olakšanja akademskog i profesionalnog priznanja kvalifikacija.
(3) Dodatak diplomi se obavezno izrađuje na engleskom jeziku, a može biti izrađen i dvojezično ili višejezično (uz engleski na jednom od službenih jezika u BiH i/ili drugom širokorasprostranjenom evropskom ili drugom jeziku).

Član 8.
(Sadržaj dodatka diplome)

(1) Dodatak diplomi sadrži podatke o:

 1. Nosiocu kvalifikacije: prezime, ime, datum, mjesto i zemlja rođenja, broj ili šifra studenta ili studentske kartice,broj indeksa ili matične knjige;
 2. Kvalifikaciji: naziv kvalifikacije (puni, skraćeni), naziv zvanja (puni, skraćeni), glavno područje/područja studija za kvalifikaciju, naziv ustanove koja dodjeljuje kvalifikaciju, status (vrsta/kontrola), naziv ustanove koja vodi studij, status (vrsta/kontrola), jezik/jezici nastave/ispita;
 3. Nivou kvalifikacije: nivo kvalifikacije, dužina i opterećenje programa, zahtjev/i za pristup;
 4. Sadržaj i postignuti rezultati: način studiranja, zahtjevi programa, detalji o programu, šema ocjenjivanja, vodič za raspodjelu ocjena, sveukupna klasifikacija;
 5. Funkcija kvalifikacije: pristup nastavku studija, profesionalni status;
 6. Dodatne informacije: podatak o upisu u državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, dodatni izvori informacija;
 7. Ovjera Dodatka diplome: datum, potpis, Funkcija, Zvanični pečat/žig;
 8. Informacije i visokoškolskom sistemu: pristup visokom obrazovanju, stepeni i kvalifikacije, bodovni sistem i ocjenjivanje.

(2) Dodatak diplomi izdaje se na obrascu broj 4.

Član 9.
(Evidencioni list ostvarenih ECTS bodova)

(1) Na obrascu Evidencionog lista ostvarenih ECTS bodova fakulteti Univerziteta u Zenici vode evidenciju za svakog upisanog studenta o ostvarenim ECTS bodovima u toku studija na određenom studijskom programu.
(2) Evidencioni list ostvarenih ECTS bodova sadrži pored općih podataka o studentu, podatke o nazivu predmeta po godinama studija, šifra predmeta, struktura ECTS-a, sati rada, ostvareni ECTS bodovi, ocjena predmeta, nastavniku, potpis ECTS koordinatora fakulteta Univerziteta u Zenici i pečat fakulteta.
(3) Evidencioni list ostvarenih ECTS bodova izdaje se na obrascu broj 5.

Član 10.
(ECTS prijepis ocjena)

(1) Studentu koji u toku studija odlazi po osnovu mobilnosti na drugu visokoškolsku ustanovu, izdaje se ECTS prijepis ocjena.
(2) ECTS prijepis ocjena sadrži: opće podatke o studentu, podatke o visokoškolskoj ustanovi koja šalje studenta, kao i o visokoškolskoj ustanovi koja prihvata studenta, tabelu akumuliranih rezultata, dodijeljenu diplomu, potpis ovlaštenog lica studentske službe i dekana, te datum i pečat fakulteta Univerziteta u Zenici.    
(3)  ECTS prijepis ocjena izdaje se na obrascu broj 6.

Član 11.
(Studentska pristupnica za studiranje u inostranstvu)

(1) Student koji u toku studija po osnovu mobilnosti odlazi sa Univerziteta u Zenici na drugu visokoškolsku ustanovu, popunjava Studentsku pristupnicu za studiranje u inostranstvu.
(2) Obrazac Studentske pristupnice za studiranje u inostranstvu sadrži: opće podatke o studentu, podatke o matičnoj visokoškolskoj ustanovi (Univerzitet u Zenici), kao i podatke o visokoškolskim ustanovama sa liste institucija gdje student želi studirati, podatke o kompetencijama studenta u poznavnju jezika, prethodni i sadašnji studij, radno iskustvo, razlozi za studij u inostranstvu, datum i potpis studenta, te datum i potpisi koordinatora fakulteta i koordinatora visokoškolske institucije koja prima studenta.
(3)  Studentska pristupnica za studiranje u inostranstvu izdaje se na obrascu broj 7.

Član 12.
(Formular za provjeru opterećenja prema obrazovnom modulu)

(1) Student Univerziteta u Zenici u toku studija po ukazanoj potrebi popunjava Formular za provjeru opterećenja prema obrazovnom modulu, a u cilju revizije dodijeljenih ECTS bodova.
(2) Obrazac Formulara za provjeru opterećenja prema obrazovnom modulu sadrži podatke o: programu studija, nazivu modula, ciljna grupa, nivo jedinice, pristupni zahtjevi, broj ECTS bodova, sposobnosti za razvijanje, rezultati učenja, obrazovne aktivnosti, ocjenjivanje i predviđeno vrijeme rada studenta u satima.
(3) Formular za provjeru opterećenja prema obrazovnom modulu izdaje se na obrascu broj 8.

Član 13.
(Prijedlog za priznavanje položenih ispita s potvrdom priznavanja)

(1) Student Univerziteta u Zenici koji u toku studija po osnovu mobilnosti položi određeni broj ispita na drugoj visokoškolskoj ustanovi, kao i student koji dolazi s druge visokoškolske ustanove i namjerava nastaviti studij na Univerzitetu u Zenici, popunjava prvu stranu obrasca Prijedloga za priznavanje položenih ispita na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a drugu stranu popunjavaju i potvrđuju ovlaštena lica Univerziteta u Zenici.
(2) Obrazac Prijedloga za priznavanje položenih ispita s potvrdom priznavanja sadrži pored općih podataka o studentu, naznaku fakulteta Univerziteta u Zenici, datum i broj protokola, podatke o visokoškolskoj ustanovi gdje je student polagao ispite, nazive predmeta, šifre predmeta, oznaku semestra, ECTS bodovi po predmetima i ukupno ostvareni ECTS bodovi, te podatke o ECTS ocjenama i ekvivalenciji ocjena koja šalje studenta, ECTS kreditima, pečat i potpis potpise prodekana za nastavu i studentska pitanja, koordinatora fakulteta i koordinatora Univerziteta u Zenici.
(3) Prijedlog za priznavanje položenih ispita s potvrdom priznavanja izdaje se na obrascu broj 9.

Član 14.
(Ugovor o učenju i Promjena ugovora o učenju)

(1) Student koji u toku  studija dolazi po osnovu mobilnosti na Univerzitet u Zenici ili po osnovu mobilnosti ide na drugu visokoškolsku ustanovu zaključuje Ugovor o učenju.
(2)  Ugovor o učenju sadržava podatke: o potpisnicima ugovora, predmetu ugovora, i ostalim obaveznim elementima, odnosno podacima ovakvog akta, te datum i potpis koordinatora fakulteta i koordinatora Univerziteta u Zenica, odnosno visokoškolske ustanove koja šalje studenta i datum i potpis koordinatora fakulteta i koordinatora visokoškolske ustanove koja prihvata studenta.
(3) Promjena ugovora o učenju je obrazac koji sadržava iste elemente kao i Ugovor iz stava 2. ovog člana, s naznakom potvrđivanja promjene predloženog programa ugovorenog studija. Prilog ovom obrascu obavezno je navedeni Ugovor.
(4) Ugovor o učenju zaključuje se na obrascu broj 10, a Promjena ugovora o studiranju se zaključuje na obrascu broj 11.

Član 15.
(Grafički standardi diploma)

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se grafički standardi za izradu diploma, i drugih javnih isprava koje izdaje Univerzitet u Zenici, što uključuje: veličinu (format), vrstu i boju papira, dizajn, način štampe, te druge grafičke elemente.
(2) Diploma o stečenom akademskom, umjetničkom ili stručnom zvanju stepena prvog ciklusa studija štampa se na bijelom papiru 200-250 gr/m2 papiru (original diploma) i bijelom papiru 135-150 gr/m2 (kopija diplome), format A3 (297x420 mm), a štampa se u okomitom položaju.
(3) Diploma o stečenom stepenu magistra i doktora nauka štampa se na bijelom papiru 200-250 gr/m2 papiru (original diploma) i bijelom papiru 135-150 gr/m2 (kopija diplome), format A3 (297x420 mm),  a štampa se u vodoravnom položaju.
(4) U gornjem dijelu obrazaca diploma o završenom stepenu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija štampa se znak Univerziteta u Zenici, a ispod znaka štampa se naziv države Bosna i Hercegovina i naziv JU Univerzitet u Zenici.
(5) U obrascima diploma o završenom stepenu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija kompletan tekst se štampa crnom bojom, osim znaka Univerziteta u Zenici, i to vrstom pisma "Times New Roman".
(6) Veličinu slova i znaka Univerziteta u Zenici određuje Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici.   

Član 16.
(Grafički standardi dodatka diplome)

(1) Obrasci dodatka diplome o završenom stepenu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija štampaju se se na bijelom 80 - 100 gr/m2 papiru, formata A3 (297 x 420 mm), presavijen na format A4.
(2) Na prednjoj strani dodatka diplome o završenom stepenu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija štampa se znak i naziv Univerziteta u Zenici.
(3) U obrascima dodatka diplome koji se izdaje uz diplomu o završenom stepenu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija kompletan tekst, štampa se crnom bojom, vrstom pisma "Times New Roman".
(4) Veličinu slova i znaka Univerziteta u Zenici određuje Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici.   

Član 17.
(Grafički standardi ostalih javnih isprava)

(1) Sve ostale javne isprave koje izdaje Univerzitet u Sarajevu, odnosno visokoškolske ustanove Univerziteta u Zenici štampaju se na bijelom 80 - 100 gr/m2 papiru, čiju boju, vrstu i veličinu slova za štampu određuje organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici, koja izdaje javnu ispravu.
(2) Na prednjoj strani javnih isprava iz prethodnog stava štampa se znak Univerziteta u Zenici, odnosno organizacione jedinice Univerziteta u Zenici koja izdaje javnu ispravu.

POGLAVLJE III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.
(Izuzeće od primjene)

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na javne isprave izdavane po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Član 19.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja.
(2) Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.
(3) Tumačenje ovog Pravilnika daje Senat Univerziteta.

Broj: 01-108-703-1884/09  
Zenica; 15.07.2009. godine

ZAMJENIK V.D. Predsjedavajućeg Senata
Prof.dr.sc. Dušan Vukojević


   početna stranica
webmaster