Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Odbranjene doktorske disertacije:

arrow22.01.2014. Anto Ledić
Koncept menadžmenta u odnosima bračnih partnera s ciljem poboljšanja života obitelji
arrow13.12.2013. Aida Tarabar
Jezička komponenta CLIL-a na univerzitetskom nivou
arrow11.12.2013. Nezir Halilović
Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi
arrow09.12.2013. Sedžad Milanović
Krivičnopravni i penološki položaj učinilaca krivičnih djela sa bitno smanjenom uračunljivosti u BiH, sa posebnim osvrtom na FBiH u periodu 2003.-2009. godine
arrow14.11.2013. Faruk Unkić
Perspektive razvoja elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini
arrow02.11.2013. Radoje Karadžić
Prilaz unapređenju održavanja vazduhoplova primjenom koncepcije održavanja prema stanju
arrow07.11.2013. Ognjen Riđić
Unapređenje ključnih performansi zdravstvene zaštite kreiranjem i primjenom modela inovativnog menadžmenta
arrow01.11.2013. Safet Agović
Uticaj carinskih i necarisnkih mjera Evropske unije na vanjsku trgovinu i konkurentnost Bosne i Hercegovine u procesu njenog pridruživanja EU
arrow05.09.2013. Hajrudin Hadžidedić
Menadžment inovacija u funkciji poslovne uspješnosti organizacija u turističkoj industriji Bosne i Hercegovine
arrow30.08.2013. Harun Hodžić
Klinički značaj prognostičkih faktora u karcinomu bubrežnog parenhima i mogućnosti predikcije ishoda liječenja
arrow05.07.2013. Milenko Rimac
Istraživanje mogućnosti poboljšanja eksploatacionih osobina superlegure na bazi željeza A 286 nanošenjem metalnih prevlaka NiCrAIY postupkom HVOF Diamond JET
arrow15.01.2013. Dubravka Bošnjak
Savremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine
arrow10.01.2013. Adnan Mahmutović
Jačanje demokratskog legitimiteta u institucionalnoj arhitekturi Evropske unije
arrow10.01.2013. Mersija Kasumović
Istraživanje korelacije ekspresije TIMP-1 i TIMP-1 gena i nekih specifičnih biomarkera kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom
arrow06.12.2012. Almir Huskanović
Analiza sposobnosti studenata u shvatanju pojma granične vrijednosti funkcije i njegovog značaja u teoriji matematičke analize
arrow06.12.2012. Edin Arnaut
Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini
arrow06.12.2012. Predrag Hegeduš
Pedagoško-umjetnički pokret Bauhaus (1919-1933) i njegov značaj u svijetu suvremenih didaktičko-metodičkih paradigmi
arrow05.12.2012. Edin Selimović
Značaj prevencije anksioznosti i bola kod oralno hirurškog zahvata i njihov utjecaj na vitalne parametre
arrow08.10.2012. Dubravko Grgić
Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti
arrow30.07.2012. Nezir Pivić
Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku
arrow06.07.2012. Asim Gradinčić
Izdržljivost bentonitnog kalupa primjenom modela aktivnog eksperimenta i simulacija stanja prije livenja sivog liva
arrow03.03.2012. Dijana Husaković
Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini
arrow06.09. 2011. Fuad Hadžikadunić
Prilog razvoju metode vibrorelaksacije zaostalih napona na prostornom modelu zavarene čelične grede
arrow20.09.2011. Amna Ćatić
Transformacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika I-III razreda devetogodišnje osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja
arrow10.09.2011. Enver Đidić
Prilog određivanju termodinamičkih osobina realnih fluida iz brzine prostiranja zvuka
arrow06.07.2011. Merlina Kalajdžija-Cero
Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika
arrow 15.07.2011. Edina Solak
Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850-1914. godine
arrow 09.05.2011. Adnan Mujkanović
Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata
arrow 07.02.2011. Raza Sunulahpašić
Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superlegure nimonic 80a namijenjene za rad na povišenim temperaturama u autoindustriji
arrow 12.11.2010. Almaida Gigović-Gekić
Kvantifikacija uticaja alfa-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg austenitnog čelika Nitronic 60
arrow 20.09.2010. Besim Baručija
Mehanizmi djelovanja aluminijum nitrida na hladnu deformabilnost niskougljeničnog čelika umirenog sa aluminijumom kod sadržaja azota > 70 ppm
arrow 19.03.2010. Hasan Avdušinović
Utvrđivanje optimalnih parametara proizvodnje odlivaka od austemperovanog nodularnog liva različite debljine stijenke
arrow 14.11.2009. Jasmin Halebić
Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine
arrow 18.09.2009. Muharem Šabić
Prilaz redizajnu prostorne strukture sistema za održavanje letjelica
arrow 24.07.2009. Emir Nurkić Kačapor
Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima
arrow 23.07.2009. Samir Zuparević
Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda
arrow 20.07.2009. Amra Talić-Čikmiš
Prilog analizi naprezanja i deformacija u procesu izvlačenja pravouglih tijela
arrow 18.07.2009. Sabahudin Jašarević
Istraživanje učinaka uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9000 u organizacijama u BiH
arrow 13.06.2009. Božo Vukoja
Uloga turizma u ekonomskom razvoju hercegovačke ekonomske regije
arrow 24.10.2008. Omer Hamzić
Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbaske Banovine u periodu od 1918. do 1941. godine
arrow 06.03.2009. Marina Jovanović
Strukturne i fazne promjene gline u toku procesa sinterovanja
arrow 10.11.2008. Muris Bajramović
Metaprozni aspekti u bosanskohercegovačkom postmodernističkom romanu
arrow 27.06.2008. Ilhan Bušatlić
Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela termoelektrane Kakanj
arrow 16.06.2008. Farzet Bikić
Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu
arrow 28.03.2008. Almin Dautbegović
Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine
arrow 11.03.2008. Tarik Obralić
Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (Obrazovnom menadžmentu)
arrow 01.02.2008. Adnan Duraković
Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama
arrow 27.08.2007. Halil Gutošić
Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća, u Bosni i Hercegovini
arrow 16.05.2007. Enisa Kadunić
Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladavanja stranim jezikom
arrow 11.11.2006. Nedeljko Vukojević
Prilog procjeni integriteta i ponašanja debelostjenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom
03.03.2006. Elma Ekinović
Određivanje utjecaja oštećenja na dinamičko ponašanje grednih struktura
15.02.2006. Jusuf Duraković
Definisanje optimalnih tehnološko-termičkih parametara procesa proizvodnje opeka u protočnim pećima
21.12.2005. Ifet Šišić
Prilog razvoju metodologije za ocjenu i izbor mašina za usitnjavanje nemetalnih mineralnih sirovina
16.06.2005. Nedim Hodžić
Numerička analiza procesa strujanja ulja kroz razvodne elemente hidrauličnih sistema
11.02.2005. Diana Ćubela
Doprinos istraživanju uticaja tehnoloških parametara izade i prerade na kvalitet legure NITINOL
16.04.2004. Mustafa Imamović
Konstrukcioni aspekti izbora i proračuna pouzdanosti osnovnih dijelova valjačkih stanova


   početna stranica
webmaster