Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
06.12.2012.godine, Ekonomski fakultet u Zenici
Kandidat:
Doc. dr. sc. Edin Arnaut
Mentor:
Prof.dr. Kadrija Hodžić
Komisija za odbranu: Prof.dr. Halid Kurtović, Prof. dr. Jasmina Osmanković, Pof.dr. Kadrija Hodžić, Prof. dr. Aleksa Vučetić  i Prof.dr. Hasan Mahmutović

Naslov teme:
Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini

Rezime
Ekonomski razvoj svake države nezamislivo je analizirati bez njegove analize i posmatranja kroz prizmu uticaja fenomena globalizacije i globalizacijskih procesa na sve sektore nacionalne ekonomije. Globalizacijski procesi, za koje neki autori smatraju da imaju uticaj samo u sektorima proizvodnje i trgovine, uveliko su prisutni i u turističkoj industriji, odnosno turističkoj privredi. Radi toga je bitno istražiti implikacije globalizacije i globaliziranog turističkog tržišta na razvoj svjetskog turizma a potom i uticaje navedenih procesa na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini. Ponukan dosadašnjim naučnim radovima, teorijskim analizama i empirijskim istraživanjima, koja su se bavila ovom problematikom ali posmatrano iz druge vizure, u ovom radu su na osnovu teorijske analize predstavljeni rezultati  empirijskog istraživanja uticaja globaliziranog turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini, kao i istraživanje koje će ponuditi optimalni model sublimiranih selektivnih vrsta turizma u BiH, kompatibilan zahtjevima globalnih megatrendova turističke industrije, a s ciljem razvoja turizma kao jednog od generatora ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Temeljni je cilj da se istraživačkim procesom dobiju relevantni  odgovori na pitanje da li ekonomske funkcije turizma a naročito multiplikativna funkcija pokreću skoro sve grane domaće ekonomije i tako potencijalno stvaraju multiplikatore rasta GDP, zaposlenosti i investicija. Internacionalizacija i integracija su u korelacijskom odnosu sa procesom globalizacije koji je nastao kao posljedica savremenih trendova u međunarodnom okruženju i uvjetovao je intenziviranje međunarodne podjele rada na novim osnovama. Turizam u Bosni i Hercegovini je na izuzetno niskoj razini razvoja, te shodno tome može iskoristiti prilike savremenih globalnih trendova (megatrendova u svjetskoj turističkoj industriji), s ciljem razvoja turističke industrije Bosne i Hercegovine kao generatora ekonomskog rasta (kvantitativne) i razvoja (kvalitativne kategorije). S tim u vezi istraživanja  su usmjerena na vječita pitanja, eksperata, futurologa i znanstvenika iz oblasti ekonomskih nauka (naročito makroekonomista i eksperata koji se bave ekonomskim razvojem); da li turizam, putem multiplikativne i drugih ekonomskih funkcija, može direktno da utiče na ekonomski razvoj i makroekonomsku stabilnost BiH s obzirom da pozitivno utiče na makroekonomske indikatore kroz povećanje deviznog priliva, rast GDP-a, povećanje zaposlenosti u domaćem turističkom sektoru,  uravnoteženje platne bilance, povećanje investicija itd. Zbog svega navedenog tema rada je specifikum, jer posmatrano iz diskursa ekonomske misli može dati značajan doprinos ekonomskom razvoju. U današnjim uvjetima globalizacija i globalizacijski procesi su predmet brojnih naučnih istraživanja, te istovremeno predstavljaju nužan preduvjet za savremeni turistički razvoj većine država, pa tako i Bosne i Hercegovine. Uticaj globalizaciskih procesa u turizmu se očituje kroz promjene na strani turističke potražnje, kao i kroz procese internacionalizacije i integracije. U prilog navedenim konstatacijama u radu je provedeno i empirijsko istraživanje o dosadašnjem uticaju globalizacijskih procesa na svjetski i bosanskohercegovački turizam, promjenama koje su nastale na strani turističke potražnje i turističke ponude pod uticajem globalizacijskih procesa u Bosni i Hercegovini, te o pozitivnim i negativnim posljedicama koje proizilaze iz globalizacijskih procesa na bosanskohercegovački turizam. Analizom dobijenih rezultata istraživanja došlo se do spoznaje da se bosanskohercegovački turizam još uvijek nalazi na niskom stepenu razvijenosti i u početnom procesu kreiranja optimalnog  razvoja u sadašnjem globalnom okruženju, što potvrđuje činjenica da aktuelna turistička ponuda nije kompatibilna globaliziranoj turističkoj potražnji koju diktiraju megatrendovi na globalnom tržištu. Strukturne promjene izazvane globalizacijom i novim megatrendovima u turističkoj industriji, zahtijevaju promjene egzistirajućeg koncepta razvoja bosanskohercegovačkog  turizma,  kako bi on postao jednom od vodećih djelatnosti koja će  doprinjeti generiranju ekonomskog rasta i razvoja BiH. U tom kontekstu  predložen je i model koji predstavlja međuovisanodnos globalizacijskih procesa, globaliziranog turističkog tržišta, selektivnih megatrendovskih vrsta turizma i ekonomskog rasta i razvoja.

Ključne riječi:
Globalizacija, globalizirano turističko tržište, turizam u BiH, ekonomski razvoj, svjetska turistička industrija, Bosna i Hercegovina


   početna stranica
webmaster