Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici
Datum i mjesto odbrane:
06.07.2011., Zenica
Kandidat:
Kalajdžija Merlina
Mentor:
Prof.dr.sci. Sahib Muminagić
Komisija za odbranu:
1. dr Zehro Dizdarević - Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2. dr Sahib Muminagić - Vanredni profesor Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. dr Ekrem Ajanović - Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici

Naslov teme:
Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika

Rezime
U radu su obrađeni podaci analize postoperativnih plućnih embolija na odjeljenjima za Opštu hirurgiju, ortopediju i ginekologiju Kantonalne bolnice u Zenici. Analizirani su riziko faktori, preoperativna priprema i perioperativni antitromboembolijski protokol. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 ispitanika podvrgnutih hitnim i planiranim operativnim zahvatima, u opštoj anesteziji. Prema standardnom protokolu svim ispitanicima su praćeni parametri: hemogram, jetreni enzimi, koagulacijski status, D-dimer, gasne analize krvi te elektrokardiogram. Ispitanici su podjeljeni u dvije grupe. Skupina A-pacijenti operisani po hitnom režimu, skupina B-pacijenti podvrgnuti planiranim operativnim zahvatima. Demografske karakteristike ispitivanih grupa nisu bile statistički značajno različite, te je analiza razlika, po osnovu nastanka plućne embolije, validna. U grupi A-pacijenti podvrgnuti hitnim operativnim zahvatima, registrovano je 7 slučajeva plućne embolije, dok su u grupi B-pacijenti podvrgnuti planiranim operativnim zahvatima, registrovana 2 slučaja plućne embolije. Razlika se može pripisati pravilnoj preoperativnoj pripremi i procjeni rizika, ali i težem opštem kliničkom statusu pacijenata podvrgnutih hitnom operativnom zahvatu. Preoperativno kao statistički signifikantni predikatori nastanka PE pokazali su gojaznost (p=0,003) i nivo fibrinogena (p=0,002). U postoperativnom periodu statistički signifikantni predikatori pojave PE su: nivo LDH (p=0,002), nivo bilirubina u krvi (p<0,001), GGT (p=0,005), D-dimer (p<0,001). Sukladno "Geneve score" signifikantni su bili i tahikardija (p=0,001), dispnea (p=0,003), kašalj (p=0,001), saturacija kiseonikom (p=0,003). PE je najčešće registrovana na Odjelu opšte hirurgije i ortopedije, rijeđe na Odjelu ginekologije, što znači da hirurška kazuistika i vrsta operativnog zahvata bitno utiču na pojavu PE. Svi slučajevi PE su dijagnosticirani u svakodnevnom rutinskom radu: kliničkim laboratorijskim i radiološkim pretragama. Usporedbom sa važećim svjetskim vodičima o dijagnostici i liječenju PE, nađena je vrlo visoka podudarnost klinički postavljenih dijagnoza PE prema Geneve score-u.


   početna stranica
webmaster