Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
06.03.2009, Fakultet za metalurgiju i materijale
Kandidat:
mr. sc. Marina Jovanović
Mentor:
prof. dr. Sulejman Drljević
Komisija za odbranu:
1. Prof.dr.sc. Tatjana Volkov-Husović, vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Sulejman Drljević, profesor emeritus Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, mentor i član
3. Prof.dr.sc. Zijad Pašić, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član
4. Prof.dr.sc. Hrvoje Ivanković, redovni profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, član

Naslov teme:
Strukturne i fazne promjene gline u toku procesa sinterovanja

Rezime
U svrhu odabira gline za istraživanja strukturne i fazne promjene u toku sinterovanja ispitivano je pet glina s lokaliteta sarajevsko - zeničkog bazena. Karakterizacija glina je vršena preko kemijskog, granulometrijskog i mineraloškog sastava, vatrostalnosti, te fizikalnih i tehnološko - keramičkih svojstava. Utvrđeno je da sve ispitivane gline pripadaju ilitno - kaolinitnom tipu. Glina "Čavka crvena" je opekarska, glina "Klokoti" vatrostalna, a ostale gline se mogu koristiti za proizvodnju nekih keramičkih proizvoda iz asortimana tradicionalne keramike.
Provedeno je i oplemenjivanje glina mokrom separacijom kojom su uklonjene frakcije iznad 20 ?m. Njihov kemijski sastav, ponašanje pri zagrijavanju, praćeno žarnim mikroskopom i diferencijalnom termičkom analizom (DTA), i rendgenska difrakcijska analiza (RDA) su pokazale smanjenje udjela kvarca i povećanje udjela topitelja i glinenih minerala. Najveći učinak oplemenjivanja je postignut kod gline "Klokoti", a najmanji kod gline "Kiseljak".
Sinterovanje, na 1100°C, 1250°C, 1320°C i 1400°C s dva sata zadržavanja na vršnoj temperaturi, provedeno je na sirovoj i oplemenjenoj glini "Klokoti". Uz poroznost i fazni sastav, promatrana je i mikrostruktura na pretražnom elektronskom mikroskopu (SEM). Dobiveni rezultati otkrivaju velik udio krupno zrnatog kvarca u sirovoj glini kao i postupno povećanje količine kristaliziranog mulita s povišenjem temperature sinterovanja. Kod oplemenjene gline, na višim temperaturama sinterovanja, stvara se veća količina staklene faze, što je posljedica većeg udjela topitelja u njezinom sastavu. Također je primijećeno da iz te gline, pri sintrovanju na 1250°C, kristalizira najviše mulita uz najnižu poroznost i najmanju količinu staklene faze.
Uzorci sintetskog mulita pripravljeni su sinterovanjem na temperaturama 1580°C, 1635°C i 1700°C iz smjesa sirove i oplemenjene gline "Klokoti" s elektrofilterskom i samljevenom metalurškom glinicom. Utvrđeno je, da za odabrane temperature sinterovanja, oplemenjivanje gline ima znatno izraženiji utjecaj na proces mulitizacije nego vrsta i granulometrijski sastav glinice. Izdvajaju se dvije vrste proba: (1) probe sa sirovom glinom koje karakterizira zadovoljavajući stupanj mulitizacije, ali nedovoljna gustoća i (2) probe s oplemenjenom glinom koje sadrže malo mulita, dosta korunda i povećan sadržaj staklene faze. Slab stupanj mulitizacije proba s oplemenjenom glinom posljedica je previsokih temperatura sinterovanja i povećanog sadržaja primjesa.

Ključne riječi: glina, oplemenjivanje, sinterovanje, fazni sastav, sintetski mulit


   početna stranica
webmaster