Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
12.11.2010. Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici
Kandidat:
mr. sc. Almaida Gigović-Gekić
Mentor:
prof. dr. Mirsada Oruč.
Komisija za odbranu:
1. Prof. dr. sc. Fuad Begovac, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za naučnu oblast: "Metalni materijali", predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Mirsada Oruč, vanredni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za naučnu oblast: "Metalni materijali", mentor i član;
3. Prof. dr. sc. Sreto Tomašević, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za predmete: "Fizička metalurgija" i "Metalurška tehnologija", komentor i član;
4. Prof. dr. sc. Sead Pašić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, za naučnu oblast: "Zavarivanje" i predmet: "Materijali", član

Naslov teme:
Kvantifikacija uticaja alfa-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg austenitnog čelika Nitronic 60

Rezime
Nitronic 60 je visoko legirani austenitni nehrđajući čelik namijenjen za rad na povišenim temperaturama. Ovaj čelik posjeduje dobra mehanička svojstva, otpornost na koroziju kao i otpornost na habanje i adheziono trošenje. U odnosu na klasične austenitne nehrđajuće čelike Nitronic 60 ima povećani sadržaj mangana i dušika što ima za cilj smanjiti procenat sadržaja nikla, jer je njegova cijena na tržištu nestabilna. Uticaj legirajućih elemenata za ovaj čelik je veoma bitan i ogleda se u tome kako oni utiču na formiranje austenitne odnosno feritne mikrostrukture. Austenitno stabilizirajući elementi: nikl, mangan, dušik i ugljik treba da osiguraju formiranje austenitne mikrostrukture dok krom, silicij i eventualno molibden, titan i niobij imaju tendenciju da formiraju feritnu mikrostrukturu tj. delta ferit. Delta ferit ima negativan utjecaj na mehanička svojstva i otpornost prema koroziji pa se njegov sadržaj u čeliku nastoji reducirati. Istraživanja koja su provedena da bi se ispitala svojstva austenitnog nehrđajućeg čelika Nitronic 60 mogu se svrstati u nekoliko ciklusa. Prije nego što se pristupilo ispitivanju trebalo je definisati tehnologiju rastvarajućeg žarenja koja će osigurati austenitnu mikrostrukturu bez prisustva precipitata u matriksu. U slijedećem ciklusu ispitivanja za materijal u valjanom i rastvarajuće žarenom stanju ispitana su mehanička svojstva. Da bi se ispitala postojanost austenitne mikrostrukture urađena je dilatometrijska analiza materijala u rastvarajuće žarenom stanju i definisan program precipitacionog žarenja. Na osnovu rezultata definisana je temperatura početka izlučivanja precipitata, kao i temperatura na kojoj je maksimalan intenzitet izlučivanja. Zbog primjene ovog čelika na povišenim temperaturama ispitano je i svojstvo vatrootpornosti istog. Regresiona analiza dobijenih rezultata pokazala je zavisnost između hemijskog sastava i mehaničkih svojstava čelika Nitronic 60. Kao rezultat analize dobijene su regresione jednačine pomoću kojih se na osnovu poznatog hemijskog sastava, tj. sadržaja glavnih legirajućih elemenata Cr, Si, Ni i Mn mogu predvidjeti čvrstoćna i duktilna svojstva materijala na sobnim i povišenim temperaturama.

Ključne riječi:
austenitni nehrđajući čelik, Nitronic 60, austenit, delta ferit, mehanička svojstva, vatrootpornost, regresiona analiza


   početna stranica
webmaster