Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Podaci o doktorskim disertacijama u proceduri izrade na Univerzitetu u Zenici
Pretraživanje: 
Naslov doktorske teze Matično naučno područje Kandidat Mentor /komentor Univerzitet Fakultet Odsjek / Departman / Katedra / Institut Datum odobrenja teme
Razvoj nove klase portland-kompozitnih cemenata u Tvornici cementa Kakanj Materijali /
Nemetalni materijali
Mr.sc. Nevzet Merdić Dr. sc. Zijad Pašić, redovni profesor UNTZ
Dr.sc. lhan Bušatlić, docent, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za nemetalne materijale; Fakultet za metalurgiju i materijale 23.06.2010.  
Doprinos izučavanju uticaja nepotpunog rekristalizacionog žarenja na puzanje deformaciono ojačane superlegure nimonic 80A Metalurgija /
Mehanička metalurgija Materijali /
Metalni materijali
Mr.sc. Omer Beganović Dr.sc. Faik Uzunović, redovni profesor, UNZE
Dr.sc. Mirsada Oruč, vanredni profesor, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za plastičnu preradu; Fakultet za metalurgiju i materijale 22. 06. 2011.
Uticaj tehničko-tehnoloških, ekonomskih i drugih relevantnih faktora na tokove tranzicije Željezare "Zenica" Zenica Metalurgija Mr.sc. Seid Kapetanović Dr.sc. Sulejman Muhamedagić, vanredni profesor, UNZE
Dr.sc. Rifet Đogić, vanredni profesor, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za metalurgiju; Fakultet za metalurgiju i materijale 07. 09. 2011.
Modifikacija sadržaja kroma, nikla i aluminija u precipitaciono ojačanom čeliku 17-7Ph namijenjenog za proizvodnju komponenti automobilskih motora Materijali /
Metalni materijali
Mr.sc. Belma Fakić Dr. sc. Diana Ćubela, vanredni profesor, UNZE
Dr.sc. Mirsada Oruč, vanredni profesor, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za metalne materijale; Fakultet za metalurgiju i materijale 07. 09. 2011.
Doprinos istraživanju uticaja mikrolegiranja sa borom, cirkonijem i telurom na osobine austenitnog nehrđajućeg čelika sa dodatkom sumpora XCrNiS18-9 Metalurgija /
Procesna metalurgija Materijali /
Metalni materijali
Mr.sc. Derviš Mujagić Dr.sc. Aida Mahmutović, vanredni profesor, UNZE
Dr. sc. Sulejman Muhamedagić, vanredni profesor, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za metalurgiju; Fakultet za metalurgiju i materijale 07. 09. 2011.
Doprinos istraživanju uticaja variranja hemijskog sastava konti livenih gredica iz konstrukcionih čelika i čelika za vučenje žice na kvalitet toplovaljane i vučene žice Metalurgija /
Procesna metalurgija;
Mehanička metalurgija
Mr.sc. Šaban Žuna Dr.sc. Faik Uzunović, redovni profesor, UNZE
Dr.sc. Aida Mahmutović, vanredni profesor, UNZE
Univerzitet u Zenici Katedra za plastičnu preradu; Fakultet za metalurgiju i materijale 07. 12. 2011.
Model dinamike termal/temporal parametara vođenja lijevanja i formiranje profila termičkih naprezanja AlMgSi-trupaca Metalurgija /
Procesna metalurgija
Mr.sc. Ivica Buljeta Dr.sc. Ana Beroš, vanredni profesor, UNZE Univerzitet u Zenici Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo; Fakultet za metalurgiju i materijale 28.12.2011.
Uticaj spoljašnjih i unutrašnjih sila na evoluciju brzih tokova granularnih materijala Fizika /
Fizika čvrstog stanja
Mr.sc. Dijana Dujak, dipl. Fizičar Dr.Sc Aleksandar Karač vanredni profesor Mašinskog Fakuleta, UNZE
Dr.sc. Slobodan Vrhovac redovni profesor Insitut za fiziku, Zemun, Beograd
Univerzitet u Sarajevu Odsjek za fiziku Prirodno-matematički fakulet 25.01.2012.
Prilog određivanju stabilnosti plinskog diska velikih dimenzija   Mr. sc. Raif Seferović, dipl. inž. maš., Prof. dr. Dušan Vukojević Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike   Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj: 01-I-1471/03 od 17.12.2003.  
Prilog istraživanju dinamike procesa lansiranja granate iz lansera tipa M203   Mr. sc. Enes Memić, dipl. inž. maš. Prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Prof. dr. Sabahudin Ekinović
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike,   Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-0038/07-29 od 10.01.2007.
Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije odžavanja u poslovnim sistemima   Mr. sc. Fikret Plevljak, dipl. inž. maš. Prof. dr.Safet Brdarević
Van. prof. dr. Darko Petković
Univerzitet u Zenici Katedra za održavanje   Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-0038/07-31 od 10.01.2007.
Razvoj prototipa aparature za kalibracije senzora za mjerenje temperatura površina   Mr. sc. Edin Terzić, dipl.inž.metal. Prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Van. prof. dr. Jovan Bojkovski
Univerzitet u Zenici Katedra za automatizaciju i metrologiju  Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01- 108-314-0440/08 od 30.04.2008.
Prilog uvrđivanju integriteta cilindričnih danaca izrađenih postupkom inkrementalne deformacije   Mr. sc. Zlatan Ištvanić, dipl. inž. maš. Prof. dr. Dušan Vukojević
Prof. dr. Fuad Begovac
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-0438/08 od 30.04.2008.
Uticaj kontaktnih, promjenljivih naprezanja na izdržljivost nosećih valjaka od čeličnog liva na rotacionim pećima Tehnička mehanika u mašinstvu/ Mašinske konstrukcije Mr. sc. Alma Žiga, dipl. inž. maš. Prof. dr. Dušan Vukojević
Van. prof., dr. Aleksandar Karač
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-2449/09. od 12.10.2009.
Istraživanje uticajnih parametara na kvalitet metalnih izradeka dovijenih postupkom istotmjernog hladnog ratacionog istiskanja   Mr. sc. Ibrahim Plančić, dipl. inž. maš. Prof. dr. Himzo Đukić Univerzitet u Zenici Katedra za proizvodne tehnolgije Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-3131/10. od 03.11.2010.  
Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austetnitnih nehrđajućih čelika u procesu TIG zavarivanja   Mr. sc. Behar Alić, dipl.inž.metal. Prof. dr. Sead Pašić Univerzitet u Zenici Katedra za proizvodne tehnolgije Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-3503/10 od 01.12.2010.
Mogućnost povećanja pouzdanosti uređivanja tehničkog stanja vozila u ograničenim uvjetima Održavanje i saobraćaj Mr. sc. Nihad Halilović, dipl. inž. stojarstva Prof. dr. Safet Bradrević Univerzitet u Zenici Katedra za održavanje Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-2025/11. od 25.05.2011.
Probabilistički pristup određivanju pouzdanosti dobelostjenih posuda pod pritiskom Konstrukcioni materijali Mr. sc. Muamer Terzić, dipl.inž. maš. Van. prof. dr. Mustafa Imamović
Van. prof. dr. Nedeljko Vukojević
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-2592/11. od 13.07.2011.
Razvoj algoritma za određivanje integriteta i vijeka trajanaja strukturnih elemenata izvoznih postrojenja Opšte strojarstvo (konstrukcije) Mr. sc. Mustafa Hadžalić, dipl. inž. maš. Prof. dr. Dušan Vukojević
Van. prof. dr. Mirsada Oruč
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-2594/11. od 13.07.2011.
Istraživanje prinosa bioplina u procesu anaerobne digestije čvrstog otpada iz mesne industrije Zaštita životne sredine
Reciklaža i upravljanje otpadom
Mr. sc. Nusret Imamović,dipl. inž. maš. Van. prof. dr. Šefket Goletić Univerzitet u Zenici Katedra za inženjersku ekologiju Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-2596/11. Od 13.07.2011.
Prilog analizi tehnoloških, tribološko-mehaničkih i eksploatacionih karakeristika bijelog sloja generisanog postupkom mašinske obrade čeličnih materijala Proizvodne tehnologije Mr. sc. Edin Begović, dipl. inž. maš. Prof. dr. Sabahudin Ekinović Univerzitet u Zenici Katedra za proizvodne tehnolgije  Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-3850/11. od 07.12.2011.
Određivanje efikasnosti rada sistema za tehnički pregled vozila u cilju poboljšanja održavanja motornih vozila   Mr. sc. Fuad Klisura, dipl. inž. maš. Prof. dr. Safet Brdarević Univerzitet u Zenici Katedra za održavanje Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-2343/11 od 22.06.2011.
Prilog analizi tehničko-tehnolških karakterisitika parovoda viskog pritiska u uslovima graničnih stanja   Mr. se. Dino Tica, dipl. inž. maš. Prof. dr. Dušan Vukojević
Van. prof. dr. Elma Ekinović
Univerzitet u Zenici Katedra za mehanike Mašinski fakultet   Odluka Senata, broj:01-108-314-3848/11. od 07.12.2011.
Prilog razvoju i primjeni energijskih induktora kao instrumenta okolinskog uprvaljanja u metalskom sektoru Bosne i Hercegovine   Nr. sc. Nafija Šehić-Mušić, dipl.inž. metal. Van. prof. dr. Šefket Goletić
Prof. dr. Nagib Neimarlija
Univerzitet u Zenici Katedra za inženjersku ekologiju   Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-3852/11. od 07.12.2011.
Analiza temeperaturnih polja i generiranja topline polarizacijom dielektrika u polju visoke frekvencije pri izradi MDF ploča Fizika i Termodinamika Mr. sc. Željko Stapić, dipl. inž. maš. i dipl. prof. fizike Van. prof. dr. Suada Bikić
Van. prof. dr. Nedim Hodžić
Univerzitet u Zenici Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-0196/12. od 25.01.2012.
Doprinos modeliranju procesa erozije u pneumatskom transportu Procesno-energetsko strojarstvo/ Mehanika fluida i pneumatika Mr. sc. Halima Hadžiahmetović, dipl. inž. metal. Van. prof. dr. Nedim Hodžić
Red. prof. dr. Leopold Škerget
Univerzitet u Zenici Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo Mašinski fakultet Odluka Senata, broj:01-108-314-0731/12. od 29.02.2012.
Prilog poboljšanju održavanja procesnih ventilatora sa izborom optimalne strategije održavanja Održavanje Mr. sc. Senad Alić, dipl. inž. maš. Slijedi donošenje odluke Univerzitet u Zenici Katedra za održavanje Mašinski fakultet Slijedi donošenje odluke Senata
Skrivene i tehničke mjere praćenja i istrage u krivičnom zakonodavstvu Republike Kosovo-novi vid suprostavljanja organizovanom kriminalu Krivično pravo Mr.sc. Driton Muharremi Prof.dr.sc. Milan Milošević Univerzitet u Zenici
Katedra za krivično pravo   Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-1491/10 od 31. 03. 2010.
Evropski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Irena Hadžiabdić Prof.dr.sc. Kasim Trnka Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-2150/10 od 23. 06. 2010.
Odgovornost država i međunarodnih organizacija za zločine protiv čovječnosti i međunarodnoga prava od imuniteta do krivične odgovornosti u suvremenome međunarodnome pravu Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Enis Omerović Prof.dr.sc. Vesna Crnić-Grotić Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-2152/10 od 23. 06. 2010.
Zaštita novčanih potraživanja u uslovima deprecijacije novca Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Aida Mulalić Prof.dr.sc. Halid Konjhodžić,
Prof.dr.sc. Halid Kurtović
Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-0796/11 od 02. 03. 2011.
Demokratski ciljevi i dostignuti nivo reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Maša Alijević Prof.dr.sc. Kasim Trnka Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-0794/11 od 02. 03. 2011.
Jačanje demokratskog legitimiteta u institucionalnoj arhitekturi Evropske unije Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Adnan Mahmutović Prof.dr.sc. Kasim Trnka
Doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-2021/11 od 25. 05. 2011.
Posebno vlasničko pravo na leasingu pokretnih stvari Građansko pravo Mr.sc. Alaudin Brkić Prof.dr.sc. Tatjana Josipović Univerzitet u Zenici
Katedra za građansko pravo   Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-2336/11 od 22. 06. 2011.
Uspostavljanje novog modela naknade štete iz osnova automobilske odgovornosti Građansko pravo Mr.sc. Dubravko Grgić Prof.dr.sc. Enes Bikić,
Prof.dr.sc. Halid Kurtović
Univerzitet u Zenici
Katedra za građansko pravo   Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-2896/11 od 07. 09. 2011.
Uticaj francuske revolucije na ustavni i pravni razvoj Francuske u periodu od 1789 do 1815 Historija države i prava Mr.sc. Emina Huseinspahić Prof.dr.sc. Miro Gardaš Univerzitet u Zenici
Katedra za historiju države i prava   Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-3875/11 od 07. 12. 2011.
Pravni aspekti regionalizirane države s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu de constitutione ferenda Državno i međunarodno
Javno pravo
Mr.sc. Muhamed Mujakić Prof.dr.sc. Ivan Koprić Univerzitet u Zenici
Katedra za državno i međunarodno
javno pravo  
Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-3855/11 od 07. 12. 2011.
Pravna određenja instituta medicinski potpomognute oplodnje i potreba njegovog uređenja u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine Građansko pravo Mr.sc. Meliha Frndić-Imamović Prof.dr.sc. Marija Draškić Univerzitet u Zenici
Katedra za građansko pravo   Pravni fakultet Senat UNZE
01-108-314-4074/11 od 28. 12. 2011.
Jatrogeni uzroci antimikrobne rezistencije uzročnika infekcije mokraćnog sistema kod djece Zdravstvene nauke Mr.sc Jasminka Durmišević - Serdarević Prof.dr.sc Selma Uzunović Univerzitet u Zenici Katedra za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti Zdravstveni fakultet 25.04.2012 Br.odluke
01-108-314-1344/12
Antibiotksa profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih Zdravstvene nauke Mr.sc Senad Ljuca Prof.dr.sc Sahib Muminagić Univerzitet u Zenici Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju Zdravstveni fakultet 29.02.2011 Br.odluke
01-108-314-0734/12
Značaj koncepta dnevne hirurgije katarakte Zdravstvene nauke Mr.sc Emir Čabrić Prof.dr.sc Sahib Muminagić Univerzitet u Zenici Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju Zdravstveni fakultet 25.01.2012 Br.odluke
01-108-305-0201/12
Tuberkuloza nekad, danas i sutra Zdravstvene nauke Mr.sc Senka Balorda Prof.dr.sc Zehra Dizdarević Univerzitet u zenici Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju Zdravstveni fakultet 25.01.2012 Br.odluke
01-108-305-0199/12
"Upravljanje poslovnim rizicima ekonomskih subjekata" Menadžment i organizacija Mr.sc. Haladin Salihović, dipl.ekonomist Prof.dr.sc. Safet Brdarević
Doc.dr.sc. Rifet Đogić
Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0495/09 od
04.02.2009.
"Uloga menadžera u procesu privatizacije  kompanija cestovnog putničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini i njihov doprinos u postprivatizacijskom razvoju kompanije" Menadžment i organizacija Mr.sc. Safudin Čengić,dipl. politolog Prof.dr.sc. Aziz Šunje
Doc.dr.sc. Rifet Đogić
Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-2141/10  od
23.06.2010.
Istraživanje uticaja ženskog liderstva na povećanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja savremenim organizacijama u Bosni i Hercegovini" Menadžment i organizacija Mr.sc. Dušan Lukić, dipl.ing.za razvoj-mašinska struka Prof.dr.sc. Rifet Đogić Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0791/11  od
02.03.2011.
"Savremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine" Finansije Mr.sc. Dubravka Bošnjak, dipl.ekonomist Prof.dr.sc. Izudin Kešetović Univerzitet u Zenici Katedra za finansije i računovodstvo Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-1436/11  od
07.04.2011.
"Uticaj globalizacije na konkurentnost ekonomije Bosne i Hercegovine sa fokusom na biznis sektor" Ekonomska teorija i politika Mr.sc. Sead Talović, dipl. maš. Inžinjer Prof.dr.sc. Azra Hadžiahmetović
Doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
Univerzitet u Zenici Katedra za ekonomsku teoriju i politiku Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-2334/11  od
22.06.2011.
"Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini" Menadžment i organizacija Mr.sc. Jozo Bejić, dipl.maš. inženjer   Prof.dr.sc. Bahrija Umihanić
Doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-3867/11  od
07.12.2011.
"Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije -primjer farmaceutske industrije u Bosni i Hercegovini" Marketing Mr.sc. Amer Klopić, dipl.ekonomist Prof.dr.sc. Nenad Brkić
Prof.dr.sc. Ishak Mešić
Univerzitet u Zenici Katedra za marketing Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0208/12  od
25.01.2012.
"Marketing bezbjednosnosnih agencija u Bosni i Hercegovini" Marketing Mr.sc.Saša Mitrić, dipl.ekonomista
Prof.dr.sc. Boris Tihi
Prof.dr.sc. Nenad Brkić
Univerzitet u Zenici Katedra za marketing Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0736/12  od
29.02.2012
"Postizanje poslovne izvrsnosti razvojem novog modela sistema za menadžment dokumentima i njegove integracije u bolnički informacioni sistem" Menadžment i organizacija Mr.sc. Nedžad Šaranović, dipl.ing.elektrotehnike Prof.dr.sc. Senad Balić
Prof.dr.sc. Rifet Đogić
Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0740/12  od
29.02.2012
"Ekonomska kriza: izazov za ekonomsku teoriju i politiku" Ekonomska teorija i politika Mr.sc. Nerma Čolaković- Prguda, dipl.ekonomist Prof.dr.sc. Azra Hadžiahmetović
Doc.dr.sc. Jasmin Halebić
Univerzitet u Zenici Katedra za ekonomsku teoriju i politiku Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-0738/12  od
29.02.2012
"Due diligence- procjena solventnosti i vrijednosti osiguravajućeg društva" Finansije Mr.sc. Edin Taso, dipl.ekonomist
.
Prof.dr.sc. Željko Šain
Doc.dr.sc. Željko Rička
Univerzitet u Zenici Katedra za finansije i računovodstvo Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-1032/12  od
28.03.2012
"Teorija igara u funkciji analize i rješavanja ekonomskih problema" Menadžment i organizacija Mr.sc. Adaleta B. Tahirović,  prof. matematike
Prof.dr.sc. Safet Kozarević
Prof.dr.sc. Dževad Zečić
Univerzitet u Zenici Katedra za menadžment Ekonomski fakultet Senat UNZE
01-108-314-1342/12  od
25.04.2012
Vođenje škole kao organizacije koja uči-studija primjera osnovnih škola Tuzlanskog kantona Pedagogija-Obrazovni menadžment Pozderović Ediba Prof.dr. Refik Ćatić
van. prof.dr. Edina Vejo
Univerzitet u Zenici Katedra za pedagoške discipline Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 05. 11. 2008. , na 9. sjednici Senata
Jezik Alije Nametka Lingvistika Amina Pehlić Prof.dr. Naila Hebib-Valjevac
van. prof.dr. Hazema Ništović
Univerzitet u Zenici Odsjek B/H/s jezik i književnost, Katedra za jezike i književnost Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 09. 09. 2010.  na 8. sjednici Senata
Jezik Edhema Mulabdića Lingvistika Lejla Abazović Van. prof.dr. Hazema Ništović Univerzitet u Zenici Odsjek B/H/S jezik i književnost, Katedra za jezike i književnost Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 30. 05. 2012. , na 6. sjednici Senata
Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi  Obrazovni menadžment Nezir Halilović Prof.dr. Refik Ćatić
van. prof.dr. Nedžad Dukić
Univerzitet u Zenici Odsjek razredna nastava, Katedra za pedagoške discipline Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 30. 05. 2012.  na 6. sjednici senata
Funkcionalni stilovi u časopisu "Behar" Lingvistika Alica Arnaut Prof.dr. Remzija Hadžiefendić-Parić Univerzitet u Zenici Odsjek B/H/S jezik i književnost, Katedra zea jezike i književnost Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 25. 04. 2012.  na5. sjednici Senata
Kulturalno-poetički modeli u savremenoj poeziji Bosne i Hercegovine Književnost Naida Osmanbegović     Van. prof. dr. Zilhad Ključanin Univerzitet u Zenici Odsjek B/H/S jezik i književnost
Katedra za jezike i književnost
Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 25. 04. 2012.  na 5. sjednici Senata
Usmenoknjiževni podsticaji u razvojnim tokovima Bošnjačke književnosti Austrougarskog perioda Književnost Ibnel Ramić Van. prof.dr. Vedad Spahić Univerzitet u zenici Odsjek B/H/S jezik i književnost, Katedra za jezike i književnost Pedagoški fakultet Tema odobrena dana 25. 04. 2012. , na 5. sjednici Senata


   početna stranica
webmaster