Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
16.06.2008, Fakultet za metalurgiju i materijale
Kandidat:
mr. sc. Farzet Bikić
Mentor:
prof. dr. Mirsada Rizvanović

Naslov teme:
Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu

Rezime
Hloridi dodani u beton prilikom pripreme, u svojstvu ubrzivača procesa vezivanja cementnih minerala, ali i hloridi koji penetriraju iz okoline u beton, stupaju u reakcije s aluminatima i produktima hidratacije aluminata, pri čemu mogu nastati dva produkta tih reakcija. Uz niže koncentracije hlorida nastaje monohloraluminat hidrat C3A•CaCl2•Hx, a kod viših koncentracija hlorida nastaje trihloraluminat hidrat C3A•3CaCl2•Hy.
U praktičnim uslovima, što potvrđuju i ispitivanja provedena u ovom radu, uglavnom nastaje monohloraluminat hidrat, spoj s jednom molekulom CaCl2, u literaturi poznat kao Fridelova so (Friedel's salt).
Rezultati provedenih ispitivanja dokazuju nastajanje monohloraluminat hidrata, i to dodatkom hlorida u fazi pripreme betona, kao i penetriranjem hlorida u već očvrsli beton.
Utvrđeno je da su reakcije između hlorida i aluminata ravnotežne za datu temperaturu, te da se ravnoteža ovih reakcija može pomijerati udesno s porastom temperature. Na taj način se sve više hlorida vezuje u monohloraluminat hidrat, što je eksperimentalno potvrđeno, a rezultira smanjenjem količine ''slobodnih'' hlorida u betonu.
Slobodni hloridi prisutni u betonu mogu izazvati koroziju čelične armature. Dokazano je da rast koncentracije slobodnih hlorida u betonu dovodi do porasta  intenziteta korozije čelične armature. Hloridi vezani u hloraluminat hidrate ne utiču na aktiviranje korozije na  čeličnoj armaturi.
Vezivanja hlorida za aluminate je praćeno rendgenskom difraktometrijskom analizom (XRD)  i diferencijalno-termičkom analizom (DTA), kao i ispitivanjem stanja korozije na čeličnoj armaturi u betonu, snimanjem krivih anodne polarizacije.
Potenciodinamskim ispitivanjima je utvrđeno da s porastom temperature termostatiranja radnih elektroda (tijela cilindričnog oblika od cementnog maltera u čijoj sredini se nalazi čelična armatura), koje su u toku pripreme tretirane hloridima, dolazi do smanjenja intenziteta korozije na čeličnoj armaturi. Razlog tome je  povećanje sadržaja monohloraluminat     hidrata, odnosno smanjenje količine slobodnih hlorida. 
Ovim istraživanjima je potvrđena teza da vezivanjem hlorida za aluminate dolazi do smanjenja intenziteta korozije na čeličnoj armaturi u betonu, uslovljene prisustvom slobodnih hlorida.


   početna stranica
webmaster