Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
03.03.2012., Zenica  
Kandidat:
Dijana Husaković
Mentori:
prof.dr. Bahrija Umihanić, komentor: doc.dr. Halil Gutošić
Komisija za odbranu:
prof.dr. Aziz Šunje (predsjednik Komisije), prof.dr. Bahrija Umihanić, doc.dr. Halil Gutošić, doc.dr. Rifet Đogić i prof.dr. Dževad Zečić 
Naslov teme:
Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini

Rezime
Predmetno istraživanje se zasniva na pretpostavci da preduzeća koja posluju u Bosni i Hercegovini ne koriste društveno odgovorno poslovanje kao poslovnu strategiju za povećanje svoje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Iako postoje različiti motivi koji opravdavaju sve veću primjenu društvene odgovornosti u svakodnevnom poslovanju preduzeća sa aspekta strateškog menadžmenta, koji je u osnovi predmetne disertacije, najvažniji motiv jeste mogućnost da preduzeće ostvari bolji finansijski rezultat poslujući na društveno odgovoran način. Pri tome treba imati na umu da filantropske aktivnosti koje nisu povezane sa ključnim kompetencijama preduzeća, gdje preduzeća doniraju sredstva za različite društvene ciljeve, te date inicijative koriste kako bi popravili svoj imidž u javnosti, predstavljaju altruistički, a ne strateški pristup društvenoj odgovornosti. Povezivanje društvene odgovornosti sa postizanjem bolje konkurentske pozicije preduzeća na tržištu se ostvaruje poslovanjem preduzeća u području konvergencije interesa preduzeća i interesa društva u kojem posluje. Pri tome je operacionalizacija pojma „društvo“ izvršena preko interesnih grupa preduzeća, uključujući i okoliš. Na ovaj način se može govoriti o društvenoj odgovornosti preduzeća kao konkurentskoj strategiji.
Kako bi se utvrdilo da li preduzeća koja posluju u Bosni i Hercegovini primjenjuju društveno odgovorno poslovanje kao strategiju za poboljšanje svoje konkurentske pozicije na tržištu, provedeno je empirijsko istraživanje na stratifikovanom uzorku srednjih i velikih preduzeća koja imaju određene izvozne aktivnosti. Prikupljanje primarnih podataka je izvršeno primjenom strukturiranog upitnika, koji su ispunjavali top level menadžeri preduzeća. Upitnik je kreiran tako da prikupi stavove i mišljenja menadžera o aktuelnoj poslovnoj praksi bh. preduzeća vezanoj za područja odgovornosti preduzeća, politike preduzeća prema primarnim interesnim grupama i sistem izvještavanja i komuniciranja društveno odgovornih aktivnosti i inicijativa preduzeća. Podaci su zatim analizirani primjenom deskriptivne i inferencijalne statističke metode istraživanja, a od ostalih metoda korištene su još i induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda deskripcije, te metoda komparacije.
Rezultati provedenog istraživanja jasno pokazuju da većina bh. preduzeća ne prepoznaje društvenu odgovornost kao izvor konkurentske prednosti, niti svoju društvenu odgovornost formuliše i implementira kao poslovnu strategiju. U većini slučajeva, nefokusirane društveno odgovorne aktivnosti i inicijative se planiraju i provode na nivou funkcionalne strategije kao sastavni dio marketinških aktivnosti preduzeća. Na osnovu teorijskih i empirijskih saznanja do kojih se došlo u predmetnoj disertaciji kreiran je i predstavljen aplikativni model poslovne strategije društveno odgovornog poslovanja, čijom primjenom bi se mogla ostvariti bolja tržišna pozicija bh. preduzeća.

Sumirajući rezultate istraživanja može se zaključiti da bh. preduzeća trenutno svoju društvenu odgovornost vide prvenstveno kao obavezu nametnutu očekivanjima i tradicijom društva u kojem posluju, a ne kao poslovnu mogućnost, odnosno potencijalni izvor konkurentske prednosti koja bi im omogućila ostvarivanje bolje pozicije na tržištu, kako domaćem tako i međunarodnom.

Ključne riječi:
društveno odgovorno poslovanje, konkurentnost preduzeća, strategije konkurentnosti


   početna stranica
webmaster