Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
03.03.2006, Mašinski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Elma Ekinović, dipl. inž. maš.
Mentor:
prof. dr. Vlatko Doleček

Naslov teme:
Određivanje utjecaja oštećenja na dinamičko ponašanje grednih struktura

Rezime
U radu su prikazani rezultati istraživanja utjecaja oštećenja na dinamičko ponašanje grednih struktura, odnosno na sopstvene frekvencije savojnih vibracija. Predložena je originalna metodologija identifikacije oštećenja kod grednih struktura na bazi mjerenja sopstvenih frekvencija savojnih vibracija strukture prije i nakon oštećivanja. Navedena procedura spada u grupu dijagnostičkih postupaka baziranih na modelima (model-based), kod kojih se za identifikaciju parametara oštećenja koristi prethodno usvojeni teoretski ili numerički model strukture. Oštećenje je u numeričkom i eksperimentalnom dijelu simulirano u obliku otvorenog uskog zareza okomitog na osu grede. Eksperimentalno mjerenje sopstvenih frekvencija grednih struktura obavljeno je primjenom impulsne metode. Identifikacija lokacije i veličine oštećenja ostvarena je korištenjem regresione zavisnosti promjena frekvencija od parametara oštećenja i naknadne procedure odstranjenja izoliranih presječnih tačaka. Predložena metodologija je verificirana simuliranim i realnim eksperimentalnim vrijednostima promjene frekvencija savojnih vibracija

Ključne riječi:
Sopstvena frekvencija, oštećenje, greda, identifikacija, regresiona analiza


   početna stranica
webmaster