Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
14.11.2009., Zenica. Ekonomski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Jasmin Halebić
Mentor:
prof. dr. Azra Hadžiahmetović
Komisija za odbranu:
1. doc. dr. Hasan Mahmutović
2. prof. dr. Azra Hadžiahmetović
3. prof. dr. Fahrudin Šebić
4. prof. dr. Kadrija Hodžić
5. prof. dr. Dževad Zečić

Naslov teme:
Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine

Rezime:

Ekonomske institucije, dugoročno, bitno utiču na pravac i dinamiku ekonomskog razvoja.Zemlje u razvoju su pred velikim izazovom stvaranja novih institucionalnih strukturanastojeći popuniti institucionalnu neizgrađenost vlastitih ekonomskih sistema.
U ovom istraživanju su vlasnička prava, transakcijski troškovi i obilježja provedbeposmatrani kao bitni pokazatelji na temelju kojih se može procijeniti kvalitet ekonomskihinstitucija jedne zemlje. Poboljšanja ovih pokazatelja mogu, ceteris paribus, unaprijediti
ekonomski razvoj. U istraživanju je predstavljen kritički pregled relevantne literature izoblasti institucionalne ekonomije neophodan za razumijevanje ekonomskih institucija ikritičko shvaćanje tog složenog pojma te djelomično istraženo dejstvo ekonomskih institucijana ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Analize ovog istraživanja jačaju i potvrđujudosadašnja saznanja o značaju ekonomskih institucija za poboljšanje ekonomskog razvoja.
Institucionalna struktura u BiH nije dovoljno adaptabilna, budući da ni vanjski šokovi poputekonomske krize niti tehnološki progres, ne mogu inicirati blagovremen proces promjena,tako da su poboljšanja ekonomskih institucija, ovo istraživanje to potvrđuje, ispod dinamikeregionalnog institucionalnog prosjeka. Zavisnost o pređenom putu dodatno opterećujestvaranje efikasnije institucionalne strukture u BiH. Rezultat toga je zaostajanje BiH iza
većine zemalja bližeg okruženja.Na žalost, ovo saznanje ne vodi direktnoj i korjenitoj institucionalnoj reformi. Budući da je
postizanje ekonomskog razvoja primarni cilj modernih ekonomija to je postojanje tražnje zaefikasnijim ekonomskim institucijama uočljiva konstanta ekonomske stvarnosti većinezemalja u razvoju. Međutim, neefikasne ekonomske institucije su jedna od stiliziranih

činjenica tih zemalja i, istovremeno, jedan od uzroka njihove ekonomske zaostalosti uodnosu na razvijene zemlje. Mijenjanje institucionalne strukture je pod uticajem brojnihfaktora, a neki od razmatranih u ovom istraživanju su: ideološki stavovi pojedinaca, društvenikapital, poslovno poštenje, pravosuđe, spoznaja o uspješnim privredama, te protokinformacija, pri čemu njihove više vrijednosti doprinose institucionalnoj promjeni, dok nižemogu djelovati poput kočionog mehanizma u procesu institucionalne promjene.

Ključne riječi: ekonomske institucije, ekonomski razvoj, Bosna i Hercegovina, makroekonomija.


   početna stranica
webmaster