Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
27.08.2007, Ekonomski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Halil Gutošić, dipl. ecc.
Mentor:
Prof.dr. Milenko Dostić

Naslov teme:
Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća, u Bosni i Hercegovini

Rezime
Poslovna politika, odnosno strategijsko odlučivanje, kao njen savremeni pojavni oblik, predstavlja teoretsku disciplinu i praktičnu odluku o strateškim ciljevima malih i srednjih preduzeća i načinu usmjeravanja prema realizaciji istih.
Određivanje vlastite tržišne pozicije, identifikacija ključnih prijetnji i šansi iz okruženja, određivanje pozicije konkurencije, kao i procjena prirode okruženja i istraživanje uticaja iz okruženja, na vlastitu strategijsku poziciju, aksiomi su savremenog uspješnog vođenja poslovne politike, malih i srednjih preduzeća. Prednost ovakvog, dinamičkog pristupa vođenja "poslovne politike", ogleda se u stalnom preispitivanju postojeće pozicije preduzeća, eliminisanja potencijalnih prijetnji, odnosno pretvaranja potencijalnih prijetnji u potencijalne ili stvarne šanse za preduzeće.
Ovo je posebno važno za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, do čijeg je intenzivnijeg razvoja došlo je tek u posljednjih desetak godina. Osnovni razlog zbog čega je to tako proizišao je iz potrebe prestruktuiranja velikih preduzeća u mala i srednja preduzeća i uvažavanja potreba razvoja malog biznisa.
 Privatno preduzetništvo, koje se ubrzano razvija u svim bivšim socijalističkim zemljama, pa i u Bosni i Hercegovini, također, utiče na ubrzanje ovog procesa, tako da već sada u Bosni i Hecegovini egzistira cca 95 000 malih i srednjih preduzeća, uključujući i obrte. Ukupan broj zaposlenih, u malim i srednjim preduzećima, predstavlja cca 50% od ukupnog broja svih zaposlenih u BiH, a bruto društveni proizvod ovih preduzeća, predstavlja cca 45% ukupnog društvenog bruto proizvoda Bosne i Hercegovine. Ovo je još uvjek daleko od zadovoljavajućeg, u odnosu na Evropsku uniju, u kojoj mala i srednja preduzeća čine 99% od svih registrovanih preduzeća, zapošljavaju 65% svih zaposlenih i učestvuju u bruto društvenom proizvodu, sa procentom većim od 60%.
 Uzroci za što je to tako su brojni, počevši od toga da još uvjek na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena definicija malih i srednjih preduzeća, pa do nedovoljno jasne pravne i ekonomske legislative. Naime, postojeći Zakon o preduzećima, Zakon o privrednim društvima i Zakon o registraciji preduzeća, uglavnom, su usklađeni sa sličnim zakonima u razvijenim zemljama ali ostavljaju mogućnost da različiti nivoi vlasti tumače zakone na različite načine i propisuju određena pravila, kao preduslov za otpočinjanje biznisa, sa aspekta pred-registracionih i post-registracionih aktivnosti, usporavajući ove procese. Ni prateći "ekonomski" zakoni koji se odnose na poslovanje malih i srednjih preduzeća, često puta se ne primjenjuju na adekvatan način. Tako naprimjer, zahtjev za povratom više uplaćenog poreza na dobit ili PDV-a, ponekad rezultira posjetama poreskih inspektora, sa "zadatkom da pronađu osnov" da se više uplaćeni porez ili PDV ne mora vratiti.
 Reforma bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini koja se često navodi kao primjer uspješne reforme, za sve zemlje u tranziciji, nije donijela veliku korist malim i srednjim preduzećima. Kamate su još uvjek neopravdano visoke a uslovi za dobijanje kredita veoma strogi. Razlike između kamata koje banke odobravaju malim i srednjim preduzećima na depozite i odobrene kredite kreću se i do deset posto u korist banaka. Izdavanje garancija za ozbiljnost ponude ili za dobro izvršenje posla košta mala i srednja preduzeća i do 2% a iznos hipoteke za odobreni kredit, obično je dva puta veći, od iznosa odobrenog kredita.Propisi kojima je regulisano osiguranje koleterala, bankrota ili prinudne nalplate još uvjek nisu prilagođeni potrebama malih i srednjih preduzeća.
 Naprijed navedeni podaci, jasno ukazuju na činjenicu, da su mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, još uvjek, prepuštena sama sebi i da ne uživaju dovoljnu podršku državnih, entitetskih, kantonalnih ili opštinskih administracija. Konkretni programi podrške razvoju i rastu malih i srednjih preduzeća, u BiH, sveli su se na određene poreske olakšice, u prvim godinama nakon osnivanja, mogućnost reinvestiranja iz dobiti, relativno pojednostavljenu proceduru osnivanja, kao i određenu podršku, od strane međunarodnih organizacija, u finansiranju konsultantskih usluga, potrebnih za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća. Izuzetak su mala i srednja preduzeća sa područja ZE-DO kantona, kojima Kantonalna vlada subvencionira troškove uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, sistema okolinskog upravljanja, principa HACCP-a i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti uposlenih.
 Ipak, za očekivati je, da će se prihvatanjem Evropske povelje o malim preduzećima, čije su odredbe prihvatili predstavnici Bosne i Hercegovine, na samitu Evropske unije, održanom u Solunu 2003. godine, značajnije poboljšati ambijent za poslovanje malih i srednjih preduzeća, u bliskoj budućnosti. Prihvatanjem Povelje Bosna i Hercegovina se obavezala za reforme u razvoju malih i srednjih preduzeća, u deset slijedećih oblasti:

  1. provođenju edukacije i treniga za preduzetništvo,
  2. stvaranju uslova za jeftiniji i brži početak malih preduzeća,
  3. poboljšanju legislative i regulative koja se odnosi na poslovanje malih preduzeća,
  4. osiguranju dovoljnog broja educiranog osoblja za potrebe malih preduzeća,
  5. poboljšanju pristupa internetu,
  6. boljem korištenju jedinstvenog tržišta,
  7. fleksibilnijem pristupu oporezivanju i finansijskim pitanjima malih preduzeća,
  8. jačanju tehnoloških kapaciteta malih preduzeća, sa aspekta uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom i CE označavanja,
  9. iskorištavanju uspješnih biznis modela elektronskog poslovanja, za razvoj podrške malom biznisu,
  10. razvoju, jačanju i efikasnijem predstavljanju malih preduzeća na nivou Evropske unije i na državnom nivou.
Realizacijom navedenih preporuka direktno će se uticati na stvaranje povoljnnijeg ambijenta, za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća, u BiH i doprinjeti jačanju njihovih konkurentskih prednosti
Ovo se posebno odnosi na intenziviranje procesa uspostavljanja i implementiranja sistema upravljanja kvalitetom, usklađenih sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9000 serije, kao preporuke date u osmom poglavlju Povelje i kao jednog od najvažnijih preduslova za uspješniji nastup, na tržištu BiH i Evropske unije, jer su inovativnost, efikasnost, kvalitet, efektivnost i potpuno razumjevanje i senzibilnost za zahtjeve kupaca, kao temeljni blokovi za stvaranje konkurentske prednosti, "zasnovani" na upravljanju kvalitetom.
Najvažnije pitanje koje se pri tome nameće je, da li upravljanje kvalitetom donosi korist preduzećima? To je i bio jedan od osnovnih razloga, zbog čega smo se opredjelili da istražimo uticaj uvođenja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom, usklađenih sa zahtjevima standarda ISO 9000 serije, na poslovni uspjeh i poslovnu politiku 100 malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Rezultati do kojih smo došli u našem istraživanju, potvrdili su da uspostavljeni sistemi upravljanja kvalitetom, ne samo što garantiraju isporuku kvalitetnih proizvoda i pružanje usluga, usaglašenih sa zahtjevima i potrebama kupaca, već na određen način i "anuliraju" nekompetentnost menadžmenta, neposjedovanje menadžerskog iskustva i nedovoljno znanje menadžera preduzeća, o upravljanju preduzećem, kao najčešćim uzrocima propasti malih preduzeća.
Uspostavljeni sistemi upravljanja kvalitetom, usklađeni sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2000., riješili su najvažnije organizacione probleme, ojačali tržišnu poziciju i poboljšali poslovni rezultat, kroz poboljšanje organizacije poslovanja u 47% anketiranih preduzeća, precinije definisanje ovlaštenja i odgovornosti u 70% anketiranih preduzeća, poboljšanje imidža preduzeća u 37% anketiranih preduzeća, smnanjenje troškova nekvaliteta u 90% anketiranih preduzeća, povećanje rentabilnosti poslovanja u 13% anketiranih preduzeća, povećanje kvaliteta proizvoda u 10% anketiranih preduzeća i slično.
I vlastiti, u radu prezentirani model, za ocjenu tržišne pozicije preduzeća, sa aspekta zadovoljstva kupaca, prije i poslije uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, izražen formulom;
TP=[ BZK+BZKx(4x0,30)] -
[BNK + BNK x(15x0,30)],
u kojoj TP označava tržišnu poziciju preduzeća, BZK- broj zadovoljnih kupaca, BNK-broj nezadovoljnih kupaca, na hipotetičkom primjeru ukazuje, na konkretne finansijske efekte uvođenja sistema upravljanja kvalitetom i potrebu da se prilikom definisanja poslovne politike, kao stvaralačkog odlučivanja o temeljnim ciljevima poslovanja, izboru odgovarajuće strategije i struktura za usmjeravanje poslovanja, ka postizanju ciljeva preduzeća, određivanju pravila ponašanja u okviru preduzeća i u odnosu prema okolini, uzme u obzir upravljanje kvalitetom.
Primjena drugog, u radu prezentiranog modela, za izračunavanje uticaja nekvaliteta isporučenih proizvoda, na budući poslovni uspjeh i buduće poslovne rezultate malih i srednjih preduzeća, izraženog formulom;
  P= (UP-UR)+(broj nezadovoljnih kupacax15x030xprosječan iznos po jednom kupcu x procenat dobiti po jednom kupcu),
u kojoj P-označava profit, UP-ukupan prihod a UR-ukupan rashod, provjeren, također, na hipotetičkom primjeru, ukazuje da je upravljanje kvalitetom jedna od najvažnijih predpostavki poslovnog uspjeha i poslovnih rezultata malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

 


   početna stranica
webmaster