fbpx
skip to Main Content

Dnevni red 11. sjednice Senata Univerziteta u Zenici u 2015. godini

Dnevni Red 11. Sjednice Senata Univerziteta U Zenici U 2015. Godini
  • Senat

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), sazivam

11/15 SJEDNICA
SENATA UNIVERZITETA U ZENICI

koja će se održati dana 30.12.2015.godine s početkom u 13,00 sati, u sali za sastanke Rektorata Univerziteta u Zenici
ulica Fakultetska broj 3.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 10/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici

2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić

4. Donošenje Odluke:
a) o dodjeli počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
b) o sadržaju diplome počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Enes Bikić

5. Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc.
Alme Žiga
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
6. Donošenje odluka o izboru:

Filozofski fakultet
a) dr.sc. Ahmed Buljubašić u zvanje docent za užu naučnu oblast pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić

Pravni fakultet
b) v.prof.dr.sc. Halid Kurtović u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
c) doc.dr.sc. Nedim Ademović u zvanje vanredni profesor za predmete Ustavno pravo I i Ustavno pravo II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić

Ekonomski fakultet
d) doc.dr.sc. Almir Alihodžić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Rička
e) doc.dr.sc. Nino Serdarević u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Računovodstvo i revizija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedžad Polić

Mašinski fakultet
f) doc.dr.sc. Samir Lemeš u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
g) dr.sc. Izet Džananović u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Elektrotehnika, elektronika i
električne mašine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović

Islamski pedagoški fakultet
h) dr. Elma Begagić u zvanje docent za naučnu oblast Socijalna pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
i) dr. Semir Rebronja u zvanje docent za naučnu oblast Arapska književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mejra Softić
7. Razmatranje Prigovora dr.sc. Amira Topoljaka na izbor docenta i višeg asistenta za nastavni predmet
Zdravstveni menadžment, broj:01-03-10-3163/15 i 01-03-10-3164/15 od 21.10.2015.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
8. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za matematiku i informatiku (UNZE-K-02)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima:
a) III (treći) ciklus studija na Pravnom fakultetu u akademskoj 2015/2016. godini
b) I (prvi) ciklus studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj 2015/2016.godini (Odsjek B/H/S jezik i
književnost i Engleski jezik i književnost)
c) I (prvi) ciklus studija na Mašinskom fakultetu u akademskoj 2015/2016.godini
Izvjestioci: dekani fakulteta
10. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog Konkursa za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu i raspisivanje
konkursa za izbor saradnika na Filozofskom, Pravnom, Mašinskom i Islamskom pedagoškom
fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika (sa zasnivanjem radnog odnosa) na Mašinskom
fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu
Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
13. Informacija po raspisanom Konkursu za izbor na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora
Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
14. Donošenje Odluke o:
a) imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Etičke komisije Univerziteta u Zenici
b) o izmjeni Odluke o imenovanju Etičke komisije Univerziteta u Zenici po osnovu pismenog prijedloga
Islamskog pedagoškog fakulteta i Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
prof.dr.sc. Halil Mehtić i Denis Vejzović
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a) doc.dr.sc. Samir Lemeš – Politehnički fakultet
b) doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić – Mašinski fakultet
Izvjestioci: dekani fakulteta
16. Donošenje Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta za katedre Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
17. Informacija o pokretanju registra domaćih i međunarodnih publikacija Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
18. Donošenje Odluke o imenovanju foruma Stakeholder-a Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
19. Tekuća pitanja

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top