fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Konkurs Za Izbor Dekana Filozofskog Fakulteta Univerziteta U Zenici

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 04/15, 5/18, 4/19 i 19/20), člana 21.b stav (6) alineja 4. i člana 21.d stav 3. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18 i 10/18), članova 114., 121. i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-248/21 od 07.09. 2021.godine, Naučno-nastavno vijeće Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici, objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici

 

I

Za dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored općih uvjeta, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uvjete:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, koji ispunjava uvjete utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst);
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom 1) općih uvjeta;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom 2) općih uvjeta;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 04/15, 5/18, 4/19 i 19/20) i odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), u skladu s tačkom 1) posebnih uvjeta;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom 2) posebnih uvjeta;
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom 3) posebnih uvjeta;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom 4) posebnih uvjeta;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u). Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete tražene Konkursom, prezentirat će svoj  Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu sa tačkom c) općih uvjeta i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom d) općih uvjeta Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetskabroj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  Konkursnu komisiju za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“  dana 09.09.2021.godine

 

 

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search