fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

Konkurs Za Izbor Direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ U Zenici

 UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu člana 69. stav (4) tačka b) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 21.e stav (6) alineja 2. i člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18 i 10/18) i članova 145. stav (1) tačka h), 150. stav (1) i 152. stav (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Naučnog vijeća OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici, broj: 502-82/19 od 15.05.2019.godine, raspisuje se

  

K O N K U R S

za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

 

I

Za direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3.  da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup                      nespojiv s funkcijom direktora;
 1. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora.

 

Pored opštihu slova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da je u random odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

 

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

III

 Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Institutom „Kemal Kapetanović“ u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Instituta za mandatni period.

IV

 Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. Opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom I podtačka 2. Opštih uslova;
 4. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/17), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. Posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu Izjavu kandidata, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu sa tačkom I podtačka 2. Posebnih uslova;
 6. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 3. Posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 4. Posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici za mandatni period  u skladu s tačkom III Konkursa.

 

V

 Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

 Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diploma stečene u inozemstvu, ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Instituta za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

 

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici.

 

VII

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, uvjerenja/potvrde nadležnih sudova u skladu sa tačkom I podtačka 3. Opštih uslova, kao i uvjerenje/potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom I podtačka 4. Opštih uslova Konkursa.

Navedena uvjerenja/potvrde, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u original ili ovjerenoj kopiji.

 

VIII

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u jednom dnevnom listu.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetskabroj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom NE OTVARATI 

Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici – Organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici
(Za Konkursnu komisiju za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici)

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 27.05.2019. godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top