skip to Main Content

Konkurs za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

Na osnovu člana 72. stav (4) tačka d) i člana 74. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), člana 21.e stav (6) alineja 9. i člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/18 i 13/21), člana 157. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Odluke Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, broj: 87-82/24 od 24.01.2024.godine, Naučno vijeće Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, ponovno raspisuje
 

K O N K U R S
za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

 

I

Za direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da nije  pravosnažno  osuđen  za  krivično  djelo  s  pravnom  posljedicom  zabrane  vršenja funkcije.

 

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 3. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom;
 4. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom.

 

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba .

 

III

Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Institutom „Kemal Kapetanović“ u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Instituta za mandatni period.

 

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. opštih uslova;
 1. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/17), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. posebnih uslova;
 2. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 2. posebnih uslova;
 3. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije  povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 3. posebnih uslova;
 4. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, u skladu s tačkom I podtačka 4. posebnih uslova;
 5. Program rada i razvoja instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici za mandatni period, u skladu s tačkom III Konkursa.

V

Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diplome stečene u inozemstvu, ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici.

 

VII

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, uvjerenje/potvrdu nadležnog organa u skladu s tačkom I podtačka 2. opštih uslova.

Navedeno uvjerenje/potvrdu, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnog organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VIII

Prijave sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u jednom dnevnom listu.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI 

Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici – Organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici
(Za Konkursnu komisiju za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović “ u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 04.06.2024.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN