skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2816/24 od 27.03.2024.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika

 

 

FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete „Zaštita pri transportu i skladištenju“, „Zaštita u prometu i transportu“
  „Zaštita pri unutrašnjem transportu“ i „Zaštita od požara pri transportu“                                      1 izvršilac

 

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 83. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 12/22), odredbama članova 281., 282. i  296. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici.

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu / uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka ili ovjerenu kopiju,
 3. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 7. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

 

Kandidati uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta mogu priložiti i sljedeće: 

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige)
 3. Preporuke o nastavničkoj sposobnosti,
 4. Dokaze o sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

U slučajevima predviđenim odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika imenovana Komisija organizira i sprovodi intervju sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 08.04.2024.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN