fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-1239/21 od 29.03.2021.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                                                      1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Tjelesni odgoj                                                                                                                                           1 izvršilac

 

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Energetika i procesno inženjerstvo (predmeti: Termodinamika,
  Inženjerska termodinamika, Prijenos toplote, Energetske mašine i postrojenja 1 i
  Energetske mašine i postrojenja 2, te predmet Energetski sistemi)                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu i predmete: Mehanika-Statika,
  Otpornost materijala, Dinamika, Proračun i oblikovanje konstrukcija,
  Industrijski dizajn                                                                                                                                          1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Matematika                                                                                                                     1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Inženjerska ekologija                                                                                                           1 izvršilac

 

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Sociologija sa sociologijom prava, Metodologija društvenih i pravnih nauka i
  Metodologija društvenih i pravnih istraživanja                                                                                    1 izvršilac

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik izabran u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Njemački jezik                                                                                                        1 izvršilac
 • Nastavnik izabran u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i
  Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II                                                                                          1 izvršilac
 • Nastavnik izabran u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Demokratija i ljudska prava                                                                                              1 izvršilac

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Plastična prerada metala                                                                                                            1 izvršilac

 

MEDICINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Zarazne bolesti sa njegom                                                                                                     1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz potpisanu prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 07.04.2021.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search