skip to Main Content

KONKURS za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-5592/22 od 29.12.2022.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET FAKULTET

Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje)

za užu naučnu oblast Psihologija                                                                1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 83. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 12/22), odredbama članova 281., 282., 284., 285. i 296. Statuta Univerziteta u Zenici iz septembra 2022.godine, te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici.

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje redovnog profesora kandidati obavezno prilažu:

  1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
  2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti,
  3. Original ili ovjerenu fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje vanrednog profesora, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
  4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja vanrednog profesora (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
  5. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja vanrednog profesora (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
  6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu kandidata za stepen II i III ciklusa studija (kopija odluke o prihvaćenom izvještaju komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada/doktorske disertacije),
  7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
  8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
  9. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika(originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

U slučajevima predviđenim odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika imenovana Komisija organizira i sprovodi intervju sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 12.01.2023.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search