fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika I Saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-1435/20 od 21.04.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           2 izvršioca

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i
  Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II                                                                                            1 izvršilac

 

MAŠNSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Ispitivanje i kvalitet proizvoda                                                                                               1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša                                                                                   1 izvršilac

 

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo                                                                 1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije                                                                                      3 izvršioca

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  na predmetima Osnove ekologije u ranom odgoju i
  Odgoj za održivi razvoj na otvorenim prostorima                                                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent
  za naučnu oblast Kiraet i kurʼanske znanosti                                                                                            1 izvršilac

               

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

 

Uz potpisanu prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Uz potpisanu prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 1. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
 2. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 3. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
 4. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 5. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 6. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 7. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 8. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 23.04.2020.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top