fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika I Saradnika

 UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3532/15 od 26.11.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

 K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

 

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: »Tehničke nauke», polje: »Materijali»,

grana: »Metalni materijali» i grana:»Karakterizacija materijala»                                2 izvršioca

 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)

polje: «Hemijsko inženjerstvo», grana: «Procesno hemijsko inženjerstvo»               1 izvršilac

POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik:

 • Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: «Računarsko modeliranje u inženjerstvu»                                    1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: «Računarsko modeliranje u inženjerstvu»                                    1 izvršilac

 • Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: «Numerička mehanika materijala»                                                1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka,
 3. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora, – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 5. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon izbora u zvanje docenta
 6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 9. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docent/vanredni profesor/redovni profesor prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

 

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 1. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju,
 2. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija, kod izbora u saradničko zvanje – asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 4. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 5. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta/višeg asistenta prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (3) i (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) za koje kandidati prilažu:

 

 1. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 2. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija sa podacima o dužini studiranja od strane kandidata),
 3. Dokaz o o naučnim i stručnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 02.12.2015.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search