fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2455/16 od 07.07.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S

za izbor nastavnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast engleski jezik                                                             1 izvršilac

 

                                  

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

  1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
  2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka,
  3. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
  4. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora, – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
  5. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon izbora u zvanje docenta,
  6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju),
  7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
  8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
  9. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docent/vanredni profesor/redovni profesor prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti

na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search