Konkurs za izbor naučnika na OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

Konkurs za izbor naučnika na OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-948/19 od 27.02.2019.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje 

K O N K U R S
za izbor naučnika na OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

 

 

  • Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa – napredovanje) za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije, 1 izvršilac

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučna zvanja utvrđeni su odredbama člana 34. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:11/17 ), članova 6. i 9. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/18 ), člana 320. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 6. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Pogledati na WEB stranici www.unze.ba).

Uz prijavu za izbor u naučno zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim monografijama odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa. Kandidat je dužan potpisati prijavu i biografiju.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI,
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici – Organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici
(Prijava na Konkurs za izbor naučnika sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 11.03.2019.godine