fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa na Univerzitetu u Zenici

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 56. stav (2) tačka r) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/22) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničkog-dobojskog kantona, broj: 02-30-11104-1/22 od 20.07.2022. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 09. vanrednoj sjednici održanoj 22.07.2022. godine, donio je Odluku o raspisivanju

 

K O N K U R S A

za izbor saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa na

Univerzitetu u Zenici

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Asistent

 • za nastavne predmete “Industrijska ekologija”, “Projektovanje opreme i procesa u inženjerstvu zaštite okoliša”, “Prečišćavanje otpadnih voda” i “Recikliranje”………………………………………….. 1 izvršilac

 

MAŠINSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Proizvodne tehnologije………..1 izvršilac          

                       

FILOZOFSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Prirodne nauke, polje Matematika, grana Primijenjena matematika……. 1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Društvene nauke, polje Ekonomija i poslovanje,
  grana Menadžment i organizacija……………………………………………………………………………..1 izvršilac

 

PRAVNI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Društvene nauke, polje Pravne nauke, grana Građansko pravo………….. 1 izvršilac

 

MEDICINSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Zdravstvene nauke,
  grana Sestrinstvo / Zdravstvena njega…………………………………………………………………….. 1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo,
  grana Softversko inženjerstvo……………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 83. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 12/22), odredbama članova 280, 282. i 294. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

 

Uz potpisanu prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. potpisanu kraću biografiju, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 1. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij);
 2. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 3. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 4. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada) koji će se vrednovati samo u slučaju da kandidati imaju isti broj bodova;
 5. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 6. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 7. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika);
 8. dokaz (ukoliko posjeduje) o nagradi dekana, dokaz o nagradi rektora
 9. izabrani kandidati su obavezni dostaviti dokaz o vođenju na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Pravo prijave imaju kandidati koji se prvi put biraju na Univerzitetu, kao i kandidati koji već imaju izbor u saradničko zvanje asistent na Univerzitetu i to za naprijed navedene naučne oblasti/nastavne predmete.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 26.07.2022.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search