Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1945/18 od 03.05.2018. godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5007-2/17. od 21.06.2017.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

  1. Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

a) Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)za užu naučnu oblast
„Državno i međunarodno javno pravo“                                                     1 izvršilac

b) Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)za užu naučnu oblast
„Građansko pravo“                                                                                        1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ (pod a)
  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Građansko pravo“ (pod b)

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u načno-nastavno zvanje asistent za gore navedene naučne oblasti ( pod a i b), originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni naučnoistraživački rad, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika, CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta asistent za užu naučnu oblast__________.
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –

 (NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 18.05.2018. godine