fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1483/18 od 28.03.2018.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-13311-1/17. od 27.09.2017.godine i 02-34-13311-2/17 od 02.02.2018.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

 1. Organizaciona jedinica Filozofski Univerziteta u Zenici
  a)
  Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast  B/H/S jezik                                                                                               1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast B/H/S jezik (pod a)

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod a);
 3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom dodiplomskom studiju (pod a)
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužani su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici)
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.04.2018. godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search