Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3956/19  od 30.10.2019. godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-11614-3/19 od 04.10.2019.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

– Saradnik u zvanju viši asistent za oblast Zdravstvena njega –             1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za oblast Zdravstvena njega

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje viši asistent za gore navedenu oblast;
  3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij);
  4. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) (uvjerenje o položenim ispitima;
  5. dokaz o dužni trajanja studija;
  6. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), ukoliko ih kandidat posjeduje;
  7. izvod iz matične knjige rođenih;
  8. uvjerenje o državljanstvu;
  9. uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 (mjeseca) od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu: 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica Medicinski fakulteta Univerziteta u Zenici
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 19.11.2019.godine