fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3228/20 od 08.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-11613-1/19. od 30.07.2019.godine (Pravni fakultet) i Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-30-8048-1/20 od 26.08.2020.godine (Politehnički fakultet),  Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

 1. Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

  – Saradnik u zvanju asistent za užu naučnu oblast„Krivično pravo“ (sa zasnivanjem radnog odnosa)… 1 izvršilac

 

 1. Organizaciona jedinica Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

  – Nastavnik izabran u zvanje docent za „2. Tehničke nauke“, polje „2.2. Elekrotehnika, elekronika i informaciono inženjerstvo“, grana „2.6. Softversko inženjerstvo“ (sa zasnivanjem radnog odnosa)……………………… 1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Krivično pravo“.
 • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent za „2. Tehničke nauke“, polje „2.2. Elekrotehnika, elekronika i informaciono inženjerstvo“, grana „2.6. Softversko inženjerstvo“

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta),
 • odluku visokoškolske ustanove o izboru u načno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Krivično pravo“ (tačka 1.),
 • odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docent za „2. Tehničke nauke“, polje „2.2. Elekrotehnika, elekronika i informaciono inženjerstvo“, grana „2.6. Softversko inženjerstvo“ (tačka 2.),
 • originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom studiju (tačka 1.),
 • originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o doktorskom studiju (tačka 2.),
 • dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija (tačka 1.),
 • dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), (tačka 1.) i (tačka 2.),
 • dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni – naučnoistraživački rad, (tačka 1.) i (tačka 2.),
 • izvod iz matične knjige rođenih, (tačka 1.) i (tačka 2.),
 • uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika, (tačka 1.) i (tačka 2.) i
 • CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta, (tačka 1.) i (tačka 2.).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta asistent za užu naučnu oblast„Krivično pravo“.
Organizaciona jedinica Pravni fakultet / Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici –
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dna 12.10.2020.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search