fbpx
skip to Main Content

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta – Zdravstveni fakultet

KONKURS Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta – Zdravstveni Fakultet

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

JU Univerzitet u Zenici

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-4069/15 od 30.12.2015.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-19311-1/15 od 06.11.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Organizaciona jedinica Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici

  • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: „Zarazne bolesti sa njegom“ i „Zarazne bolesti sa njegom II“ (na 50% radnog vremena)………………1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: „Zarazne bolesti sa njegom“ i „Zarazne bolesti sa njegom II“

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta za gore navedene predmete;
  3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
  4. izvod iz matične knjige rođenih;
  5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI

Fakultetska broj 3.

72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta Organizaciona jedinica Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search