Konkurs za posao – Mašinski i Ekonomski fakultet

Konkurs za posao – Mašinski i Ekonomski fakultet

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3408/16 od 26.10.2016.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-6393-5/16 od 20.09.2016.godine i broj: 02-34-12347-2/16 od 20.09.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

A. Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

  • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, naučna oblast Upravljanje otpadom (na 50% radnog vremena) ……………………………….1 izvršilac

 Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, naučna oblast Upravljanje otpadom

B. Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

  • Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent/viši asistent za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika s punim radnim vremenom…………………….. 1 izvršilac

 Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent/viši asistent za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje za gore navedenu naučnu oblast;
  3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka pod A) i originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome dodiplomskog/magistarskog studija pod B);
  4. izvod iz matične knjige rođenih;
  5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta Organizaciona jedinica __________________ fakultet Univerziteta u Zenici – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.11.2016.godine