fbpx
skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u I godinu III ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/22. godini

Konkurs Za Upis Studenata U I Godinu III Ciklusa Studija, Studijski Program Doktorski Studij Iz Lingvistike Na Filozofskom Fakultetu Univerziteta U Zenici U Akademskoj 2021/22. Godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA,
STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
NA FILOZOFSKOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

  

Red.

broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj studenata

Vrsta studija:

Redovni samofinansirajući studij

 

SVEGA

1. Naziv studijskog programa    
Studijski program Doktorski studij iz Lingvistike, treći ciklus studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici  

 

8

 

 

8

UKUPNO: 8 8

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18, 04/19 i 19/20) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-3830/21 sa sjednice održane 01.11.2021. godine, objavljuje se

 

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA,
STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

 

 Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Fakulteta.

Upis studenata koji budu primljeni na Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u roku koji utvrdi Naučno-nastavno vijeće.

U prvu godinu u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu  trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

 

Studij trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Lingvistika za bosanski, hrvatski, srpski jezik, Lingvistika za engleski jezik, Lingvistika za njemački jezik, Lingvistika za turski jezik organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po bolonjskom sistemu 4+1+3 i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

 

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju i uslovi upisa imaju:

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz uže naučne oblasti doktorskog studija;

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su završili studij visoke stručne spreme po starom predbolonjskom programu (VII stepen diplomskog studija).

 

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Vijeće doktorskog studija.

 

Uslovi upisa:

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trostepenog studija iz relevantne uže naučne oblasti doktorskog studija, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom, što će ustanoviti Vijeće doktorskog studija na osnovu dodatka diplomi ili uvida u nastavni plan i program završenog studija. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti naučne oblasti stečene titule magistra nauka i uže naučne oblasti doktorskog studija.

Kandidati koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu stječu pravo učešća na konkursu uz priložen dokument o prethodno provedenom postupku nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupku priznavanja stečenog obrazovanja u inostranstvu, u skladu sa zakonom.

Rang-lista kandidata se formira na osnovu prosječne ocjene postignute tokom (II) ciklusa studija. Konačno usvajanje rang-liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Konačnu rang-listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Kandidati na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • potpisanu prijavu na Konkurs/Natječaj;
  • potpisanu biografiju;
  • diplomu i dodatak diplomi I i II ciklusa studija za studente koji su završili studij prema bolonjskom sistemu studija;
  • diplomu visoke stručne spreme (VII stepen) za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija; ovi kandidati trebaju dostaviti i diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija, ako ih imaju;
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu;
  • izjavu o prihvatanju obaveze o plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.ff.unze.ba.

Kontakt telefon: + 387 32 243 574

E mail: studentska.ff@unze.ba


Zainteresovani kandidati dokumente dostavljaju Studentskoj službi Filozofskog fakulteta lično ili poštom na sljedeću adresu i sa naznakom:

Prijava na Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Zmaja od Bosne 56
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BiH dana 03.11.2021.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search