skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (drugi upisni rok)

Konkurs/natječaj i plan upisa (pregled slobodnih mjesta)

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI

– PREGLED SLOBODNIH MJESTA –

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij

vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Metalurško inženjerstvo 16 5 / 21
Inženjerstvo materijala 27 5 / 32
Hemijsko inženjerstvo 7 5 / 12
UKUPNO: 50 15 / 65
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 13 / / 13
Menadžment proizvodnim tehnologijama 15 / / 15
Inženjerska ekologija 11 / / 11
Održavanje 17 / / 17
Inženjerska poslovna informatika 16 / / 16
Mašinstvo (trogodišnji studij) 10 5 / 15
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) 13 10 / 23
UKUPNO: 95 15 / 110
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava 6 10 10 26
Matematika i informatika 13 10 10 33
Engleski jezik i književnost / 6 10 16
Njemački jezik i književnost 5 10 10 25
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 11 10 10 31
Turski jezik i književnost 7 10 10 27
Kulturalni studij 7 10 9 26
UKUPNO: 49 66 69 184
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment / 25 1 26
Finansije i računovodstvo 1 30 4 35
UKUPNO: 1 55 5 61
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 36 20 17 73
UKUPNO: 36 20 17 73
6. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 26 / / 26
Proizvodni biznis 23 / / 23
Softversko inženjerstvo / 7 / 7
UKUPNO: 49 7 / 56
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka 6 15 7 28
Socijalna pedagogija 3 14 9 26
Predškolski odgoj i obrazovanje / 11 9 20
Arapski jezik i književnost 16 15 10 41
Inkluzivna edukacija 11 20 9 40
UKUPNO: 36 75 44 155
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 316 253 135

 

704

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)

 

704

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini, broj: 02-34-8829/20 od 03.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2175/20 od 11.06.2020.godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI
(DRUGI UPISNI ROK)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini (Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta) traje od 31.avgusta do 18.septembra 2020. godine.

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 21.septembra do 25.septembra 2020.godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 28.septembra do 02.septembra 2020.godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini – Pregled slobodnih mjesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2020/2021.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 • a) zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 • b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 • c) diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • d) izvod iz matične knjige rođenih,
 • e) uvjerenje o državljanstvu,
 • f) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14 i 1/18).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

 

Nastava za određeni studijski program se ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 20% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom iz Plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

 1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis      ili
 2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN