fbpx
skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/21. godini (doktorski studij)

Konkurs Za Upis Studenata U Prvu Godinu III (trećeg) Ciklusa Studija – Poslovna Ekonomija Na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta U Zenici U Akademskoj 2020/21. Godini (doktorski Studij)

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA, POSLOVNA EKONOMIJA
NA EKONOMSKOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI

  

Red.

broj

ORGANIZACIONA JEDINICA–FAKULTET

Ekonomski fakultet

Broj studenata

Vrsta studija:

Redovni samofinansirajući studij

 

SVEGA

1. Naziv studijskog programa    
 

POSLOVNA EKONOMIJA

 

30

 

30

UKUPNO: 30 30

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18 i 04/19) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-3966/20 sa sjednice održane 19. 11. 2020. godine, objavljuje se

 

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA, POSLOVNA EKONOMIJA NA
EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
(Doktorski studij)

 

 Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2020/2021. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Fakulteta.

Upis studenata koji budu primljeni na Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u roku koji utvrdi Naučno-nastavno vijeće.

U prvu godinu u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija, Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Studij III (trećeg) ciklusa studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Menadžment, Marketing, Finansije i Računovodstvo i revizija organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po Bolonjskom sistemu 4+1+3. Kandidati pri upisu studija odlučuju o trećem obaveznom modularnom predmetu koji se izvodi u prvom semestru studija, a u zavisnosti od uže naučne oblasti koju kandidat želi izučavati.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće naučne oblasti (magistar ekonomije ili magistar ekonomskih nauka).

– i kandidati koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu,  a za koje je nakon postupka nostrifikacije utvrđeno da imaju adekvatno obrazovanje (magistar ekonomije ili magistar ekonomskih nauka) s minimalno 300 ECTS bodova.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Vijeće studija.

 

Uslovi upisa:

Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće naučne oblasti (magistar ekonomije ili magistar ekonomskih nauka).

Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao najmanje drugi stepen kursa stranog jezika ili slušao strani jezik na studiju I (prvog) i/ili II (drugog) ciklusa studija.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra ekonomskih nauka, prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij priznaje se 60 (šezdeset) ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija, s tim što imaju obavezu polagati dva opća zajednička predmeta (Ekonometrija i Savremene kvantitativne i kvalitativne metode u ekonomskim istraživanjima) koji su preduslov za polaganje ostalih predmeta i ispunjavanje obaveza iz ostalih nastavnih aktivnosti. Magistru ekonomskih nauka se priznaje 60 ECTS na osnovu odluke Vijeća studija, a na bazi prethodno podnesenog zahtjeva u kojem kandidat navodi elemente strukture doktorskog studija za koje želi iskoristiti priznatih 60 ECTS (npr. oslobađanje polaganja trećeg obaveznog modularnog predmeta, oslobađanje polaganja dva izborna predmeta, sticanje odgovarajućeg broja ECTS za samostalni naučno-istraživački rad).

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom  (II) ciklusa studija.
Fakultet zadržava pravo da prema potrebi organizuje i provjeru znanja (prijemni ispit) za prijavljene kandidate o čemu će odluku donijeti Vijeće studija.

 Konačno usvajanje Rang liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Konačnu rang listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakultet će na svojoj oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija, Poslovna ekonomija, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • biografiju,
  • diplomu i dodatak diplomi II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija),
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine,
  • uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

 

Doktorski studij će se organizovati ukoliko je veći od 11 broj upisanih polaznika.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.ef.unze.ba.

Kontakt telefon: 032 460 444

E mail: administrator@ef.unze.ba

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju u Studentsku službu Ekonomskog fakulteta lično ili poštom na slijedeću adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 23.11.2020.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search