skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija trećeg ciklusa, studijski program Doktorski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA
STUDJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
NA FILOZOFSKOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Red.

broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –
FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET

Broj studenata

Vrsta studija:

Redovni samofinansirajući studij

 

SVEGA

1.

Naziv studijskog programa

   
Studij trećeg ciklusa – studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici  

8

 

8

UKUPNO:

8

8

 

Na osnovu članova 56., 98., 99. i 100. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12/22) i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-5-2726/22 sa sjednice održane 22.07.2022. godine, objavljuje se

 

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA,

STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE

NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

  

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Fakulteta.

Upis studenata koji budu primljeni na Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u roku koji utvrdi Naučno-nastavno vijeće.

U prvu godinu u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu studija trećeg ciklusa, studijski program Doktorskog studija iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Studij trećeg ciklusa, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici sa specijalističkim znanjima iz užih naučnih oblasti: Lingvistika za bosanski, hrvatski, sprski jezik, Lingvistika za engleski jezik, Lingvistika za njemački jezik, Lingvistika za turski jezik organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po bolonjskom sistemu 4+1+3 i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

 

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju i uslovi upisa imaju:

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz uže naučne oblasti doktorskog studija;

– kandidati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su završili studij visoke stručne spreme po starom predbolonjskom programu (VII stepen diplomskog studija).

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Vijeće doktorskog studija.

 

Uslovi upisa:

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trostepenog studija iz relevantne uže naučne oblasti doktorskog studija, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom, što će ustanoviti Vijeće doktorskog studija na osnovu dodatka diplomi ili uvida u nastavni plan i program završenog studija. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti naučne oblasti stečene titule magistra nauka i uže naučne oblasti doktorskog studija.

Kandidati koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu stječu pravo učešća na konkursu uz priložen dokument o prethodno provedenom postupku nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupku priznavanja stečenog obrazovanja u inostranstvu, u skladu sa zakonom.

Rang-lista kandidata se formira na osnovu prosječne ocjene postignute tokom (II) ciklusa studija. Konačno usvajanje rang-liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Konačnu rang-listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Kandidati na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija, studijski program Doktorski studij iz Lingvistike, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • potpisanu prijavu na Konkurs/Natječaj;
  • potpisanu biografiju;
  • diplomu i dodatak diplomi I i II ciklusa studija za studente koji su završili studij prema bolonjskom sistemu studija;
  • diplomu visoke stručne spreme (VII stepen) za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija; ovi kandidati trebaju dostaviti i diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija, ako ih imaju;
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu;
  • izjavu o prihvatanju obaveze o plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.ff.unze.ba.

Kontakt telefon: + 387 32 243 574
E mail: studentska.ff@unze.ba

__________________________________________________________________________________________

Zainteresovani kandidati dokumente dostavljaju Studentskoj službi Filozofskog fakulteta lično ili poštom na sljedeću adresu i sa naznakom:

Prijava na Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu Studija trećeg ciklusa (doktorski studij) iz Lingvistike
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI
Zmaja od Bosne 56
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 31.08.2023.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN