Konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika i popunu upražnjenog radnog mjesta saradnika

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika i popunu upražnjenog radnog mjesta saradnika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3989/16 od 30.11.2016.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-6393-6/16 od 20.09.2016.godine i broj: 02-34-7005-2/16 od 20.09.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika
i popunu upražnjenog radnog mjesta saradnika

I

A) Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

  • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: „Hirurgija sa njegom“ i „Hirurgija sa njegom II“ (s punim radnim vremenom)………………1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za nastavne predmete: „Hirurgija sa njegom“ i „Hirurgija sa njegom II“

B) Organizaciona jedinica Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

  • Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za užu naučnu oblast: „Metodika nastave matematike“ (s punim radnim vremenom)……………………………………..1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za užu naučnu oblast: „Metodika nastave matematike“

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;

  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta za gore navedene predmete (pod A);

  3. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje viši asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod B);

  4. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka pod A) i originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome magistarskog studija pod B);

  5. izvod iz matične knjige rođenih;

  6. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 12.12.2016.godine.