Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.11.2019. godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.11.2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-452/20 od 30.01.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.11.2019.godine, u dijelu kako slijedi:

MEDICINSKI FAKULTET

Opća medicina

Saradnik

  • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za predmet Medicinska biohemija                                1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u dnevnom listu Avaz dana 05.02.2020.godine