Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1106/18 od 07.03.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 11.12.2017.godine, u dijelu kako slijedi:

EKONOMSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)
    za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“                                           1 izvršilac
  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“                                          2 izvršioca
  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za naučnu oblast „Računovodstvo i revizija“                                               2 izvršioca

 

Objvljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 21.03.2018.godine