fbpx
skip to Main Content

Prethodne sjednice Senata (zaključno sa junom 2015. godine)

  • Senat
Vanredna sjednica Senata održana 24.06.2015.
Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
5. sjednica Senata održana 27.05.2015.
Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
4. sjednica Senata održana 29.04.2015.
DNEVNI RED
1.            Usvajanje Zapisnika sa 03/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Verifikacija mandata prof.dr.sc. Murisu Bajramoviću – Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
3.            Izdavačka djelatnost:
a.            usvajanju rukopisa pod naslovom Željezni liv, knj.1, autora doc.dr.sc. Hasana Avdušinovića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta
b.            usvajanju rukopisa pod naslovom Menadžment malih i srednjih preduzeća, autora doc.dr.sc. Suvada Isakovića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Filozofski fakultet
b.            Donošenje Odluke o imenovanju mentora kandidatkinji mr.sc. Naidi Osmanbegović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
c.            Donošenje Odluke o izmjeni Odluke broj:01-02-1-3879/14 od 24.12.2014.godine
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5.            Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a.            dr.sc. Hasan Karahasan u zvanje docent za predmete: Ginekologija i akušerstvo sa njegom i Ginekologija i akušerstvo sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
b.            dr.sc. Jasminka Durmišević-Serdarević u zvanje docent za predmete: Pedijatrija sa njegom i Pedijatrija sa njegom II
Izvjestilac: doc.dr.sc. Lejla Čalkić
Filozofski fakultet
c.            Tarik Baždalić,prof.mat.i inf. u zvanje asistent za užu naučnu oblast računarske nauke
Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
6.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog), prvu godinu II (drugog) i I godinu III (trećeg) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godinu
Izvjestioci: dekani fakulteta
7.            Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
8.            Donošenje Odluke o:
a.            visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
b.            visini troškova školarine i drugih naknada koje paćaju studenti  II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
c.            visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
d.            visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
e.            visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
9.            Donošenje Odluke o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
10.          Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima
a.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Politehničkm fakultetu
b.            za II (drugi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Zdravstvenom fakultetu
c.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Mašinskom fakultetu
d.            za I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Filozofskom fakultetu
Izvjetioci: dekani fakulteta
11.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Odsjeka Proizvodni biznis na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
12.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju II (drugog) ciklusa studija Odsjeka Proizvodni biznis Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjetilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
13.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija odsjeka «Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti»
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
14.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija mašinstva po konceptu 4+1+3, odsjek Metrologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
15.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa II (drugog) ciklusa studija mašinstva po konceptu 3+2+3, odsjek Metrologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
16.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu, Ekonomskom, Politehničkom, Pravnom, Mašinskom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
17.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor naučnika i istraživača na OJ MI «Kemal Kapetanović»
Izvjestilac: mr.sc. Omer Beganović
18.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
19.          Prijedlog odluke o izmjeni člana Komisije za izradu Pravilnika za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
20.          Donošenje Zaključka o dostavljanju prijedloga za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
21.          Akcioni plan naknadnih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta
Izvjestioci: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
22.          Tekuća pitanjaNa sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
Vanredna sjednica Senata održana 22.04.2015.
Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
3. sjednica Senata održana 26.03.2015.
DNEVNI RED
1.         Usvajanje Zapisnika sa 02/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.         Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3.         Izdavačka djelatnost:
a.         Plana rada za 2015.godinu Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
b.         Zaključak o isticanju mandata članova Komisije i potrebi izbora novih članova
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.         Donošenje Odluke o izmjeni Odluke broj: 01-108-320-1773/13 od 29.05.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5.         Donošenje Odluke o izmjeni odluke broj: 01-108-320-1774/13 od 29.05.2013.godine, prijedlog Zaključka o predstavnika organizacionih jedinica u članstvo Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6.         Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet
a.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Saše Mitrića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boris Tihi
Filozofski fakultet
b.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Šejle Džanan
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fehima Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
7.         Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.         mr.sc. Admir Muminović u zvanje viši asistent za oblast: «Tehničke nauke», polje: «Metalurgija», grana: «Procesna metalurgija», predmet: «Metalurgija gvožđa»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
Mašinski fakultet
b.         v.prof.dr.sc. Senad Balić u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Metodika konstruiranja, CAD/CAE i PDM/PLM tehnologije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
c.         Emine Begović,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
Filozofski fakultet
d.         doc.dr.sc. Esad Delibašić u zvanje vanredni profesor za predmet Kulturna politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
e.         mr. Aida Spahić u zvanje viši asistent za predmete Rod i kultura, Kultura i identitet, Uvod u kulturalne teorije i Savremene kulturne teorije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
f.         Amra Hrustić-Šabanović, prof.mat.i inf. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Geometrija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Almir Huskanović
g.         Razmatranje Prijedloga Odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-0093/15. od 10.03.2015.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
8.         Donošenje Odluke o imenovanju šefa:
a.         Katedre za državno i međunarodno javno pravo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-23)
b.         Katedre za građansko pravo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-24)
c.         Katedre za historiju države i prava Univerziteta u Zenici (UNZE-K-25)
d.         Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-37)
e.         Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-12)
f.         Katedre za proizvodne tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-13)
g.         Katedre za održavanje Univerziteta u Zenici (UNZE-K-14)
h.         Katedre za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici (UNZE-K-16)
i.          Katedre za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije Univerziteta u Zenici (UNZE-K-17)
j.          Katedre za ekološko inženjerstvo Univerziteta u Zenici (UNZE-K-18)
k.         Katedre za pedagoške discipline Univerziteta u Zenici (UNZE-K-04)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9.         Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima:
a.         za I (prvi) ciklus studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2014/2015.godinu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
b.         za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2014/2015.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasmin Halebić
c.         za ljetni semestar akademske 2014/2015. godine na Katedri za jezike i književnost i Katedri za matematiku i informatiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
10.       Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom fakultetu i ponovnog Konkrusa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
11.       Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
12.       Donošenje Zaključka o prijedlogu Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog) i prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
13.       Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za dodatni angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Amelu Aliću, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
14.       Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu odbora za kvalitet u 2014.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
15.       Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Odbora za kvalitet u 2015.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ibrahim Plančić
16. Tekuća pitanjaNa sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
2. sjednica Senata održana 25.02.2015.
DNEVNI RED
1.            Usvajanje Zapisnika sa 01/15 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Doktorati nauka:
Filozofski fakultet:
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Sivre i podobnosti doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
b.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Zijade Karalić i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora kandidatkinji
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
Pravni fakultet
c.            Donošenje Odluke o odbijanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i odbijanju doktorske disertacije pod naslovom «Uticaj Francuske revolucije na ustavni i pravni razvoj Francuske u periodu od 1789 do 1815» kandidatkinje mr.sc. Emine Huseinspahić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Drino
Zdravstveni fakultet
d.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidatkinje mr.sc. Aide Šaban i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mantora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
e.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Dženane Isković i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Vahid Jusufović
Mašinski fakultet
f.             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senada Alića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
3.            Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet:
a.            doc.dr.sc. Dževad Burgić u zvanje vanredni profesor za predmete: Analiza I, Analiza II i Analiza III
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b.            usvajanju Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika doc.dr.sc. Alise Mahmutović za naučnu oblast B/H/S jezik sa zasnivanjem radnog odnosa
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
c.            dr.sc. Nevzudin Buzađija u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarske nauke
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
d.            dr.sc. Hazim Begagić u zvanje docent za predmete: Savremena kulturna produkcija i Izvedbeno scenska kultura
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Zdravstveni fakultet:
e.            mr.sc. Meliha Mutapčić u zvanje viši asistent za nastavni predmet Palijativna njega (Materijal dostavljen na 01/15 sjednici Senata Univerziteta u Zenici)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
Politehnički fakultet
f.             v.prof.dr.sc. Aleksandar Karač u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Numerička mehanika materijala
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-UzunovićMašinski fakultet
g.            Donošenje Odluke o poništenju Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3458/14 od 26.11.2014.godine o izboru Denisa Mujezinovića,dipl.proiz.inž. u zvanje asistent
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
4.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici za 2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i razvoja Univerziteta u Zenici za 2015.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni:
a.            nastavnički tim ljetni semestar akademske 2014/2015. godine na Filozofskom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
b.            nastavnički tim za I (prvi), II (drugi) i III (treći) ciklus studija akademske 2014/2015.godine na Pravnom fakultetu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nezir Pivić
c.            nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Politehničkom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević
d.            nastavnički tim za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Ekonomskom fakultetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasmin Halebić
e.            nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Fakultetu za metalurgiju i materijale
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
f.             nastavnički tim za I (prvi) ciklus studija akademske 2014/2015. godine na Mašinskom fakultetu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
7.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Zdravstvenom, Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
8.            Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa i ispravke dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
9.            Razmatranje akta Mašinskog fakutleta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-020-0161/15 od 17.02.2014.godine
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
10.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a.            prof.dr.sc. Damir Kukić i prof.dr.sc. Dževad Zečić Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
11.          Donošenje Odluke o Ratifikaciji Protokola o obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Prešovu, Prešov, Slovačka
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
12.          Donošenje Odluke o Ratifikaciji Protokola o obrazovnoj saradnji između Univerziteta u Zenici i University of Shodra «Luigj Gurakuqi»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13.          Informacija o dostavljenim Elaboratima za osnivanje novih studijskih programa
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
prof.dr.sc. Dževad Zečić
14.          Tekuća pitanja
a)            Donošenje Odluke o izboru i imenovanju prof.dr.sc. Malika Čabaravdića za prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
b)           Donošenje Zaključka o izmjeni Odluke o akademskim zvanjimana Univerzitetu u ZeniciNa sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
1. sjednica Senata održana 28.01.2015.
DNEVNI RED
1.            Usvajanje Zapisnika sa 11/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Donošenje Odluke o verifikaciji mandata prof.dr.sc. Nađiji Haračić, predstavnika Mašinskog fakulteta za člana Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
3.            Donošenje Odluke o:
a.            izboru i imenovanju prof.dr.sc. Enesa Hašića na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici
b.            izboru i imenovanju prof.dr.sc. Aleksandra Karača na dužnost prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4.            Izdavačka djelatnost:
a.            rukopis pod naslovom Sudskomedicinsko vještačenje u oftamologiji, autora mr.sc. Azre Drino-Čaušević, prof.dr.sc. Dževada Drine i Melihe Čaušević-Vučak, objavi kao univerzitetsko izdanje Stručne monografije, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta.
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
5.            Doktorati nauka:
Zdravstveni fakultet
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidata mr.sc. Vildane Arnautović-Torlak i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hajrudin Skender
b.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu kandidata mr.sc. Faruka Hodžića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Filozofski fakultet
c.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Amine Pehlić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Kujundžić
6.            Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a.            dr.sc. Alma Mekić-Abazović u zvanje docent i za nastavni predmet Onkologija sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
b.            dr.sc. Emir Čabrić i dr.sc. Hasan Škiljo u zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
c.            dr.sc. Enes Hodžić u zvanje docent za nastavne predmete Urgentna medicina i Urgentna medicina sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Islamski pedagoški fakultet
d.            doc.dr.sc. Senija Tahirović u zvanje vanredni profesor na naučnoj oblasti Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
e.            dr.sc. Nezir Halilović u zvanje docent na naučnoj oblasti Metodika nastave islamske vjeronauke
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale
f.             dr.sc. Nedžad Haračić u zvanje docent za nastavni predmet Neorganska tehnologija II
Izvjestilac: prof.dr.sc Ilhan BušatlićEkonomski fakultet
g.            doc.dr.sc. Jasmin Halebić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović
h.            doc.dr.sc. Aleksa Stanković u zvanje docent – izbor u isto zvanje – za predmet Tjelesni odgoj
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
7.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni:
a.            nastavnički tim I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015.godinu na Politehničkom fakultetu
b.            nastavnički tim I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015.godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale
c.            nastavnički tim i (prvi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Mašinskom fakultetu
Izvjestilac: dekani fakulteta
8.            Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
9.            Donošenje Odluke o Planu aktivnosti u povodu obilježavanja petnaest godina od osnivanja JU Univerzitet u Zenici (2000.-2015. godina)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Safet Brdarević
10.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11.          Informacija – Obavijest po Zaključku Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-017-3164/14 od 29.10.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
prof.dr.sc. Damir Kukić
12.          Tekuća pitanjaNa sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI
Prethodne sjednice Senata
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top