skip to Main Content

Procedura za stručno i akademsko priznavanje inostranihvisokoškolskih obrazovnih kvalifikacija
(Procedura za priznavanje inostranih obrazovnih kvalifikacija)

Zahtjev za stručno i akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije

1. Predmet procedure

Ovom procedurom se propisuju: način pokretanja postupka priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija, koraci postupka priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija, odgovornosti i ovlaštenja kod postupka priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija na Univerzitetu u Zenici.

2. Područje primjene

Procedura se primjenjuje u sistemu upravljanja kvalitetom od pokretanja postupka do realizacije priznavanja inostrane visokoškolske obrazovne kvalifikacije na Univerzitetu u Zenici.

3. Definicije, pojmovi i skraćenice

3.1 Definicije i pojmovi

Procedura – određeni način obavljanja aktivnosti

Obrazovna isprava – svaki stepen, diploma ili drugi certifikat izdat od nadležne obrazovne vlasti kojim se potvrđuje da je nosilac obrazovne isprave završio, u potpunosti ili djelimično, odgovarajuće obrazovanje, odnosno stekao određenu kvalifikaciju u skladu sa propisima zemlje u kojoj je izdata.

Priznavanje inostrane visokoškolske obrazovne kvalifikacije – je formalno potvrđivanje vrijednosti inostrane kvalifikacije od nadležnog ministarstva ili obrazovne ustanove u svrhu nastavka obrazovanja ili pristupa tržištu rada.

Akademsko priznavanje – je formalno potvrđivanje nivoa postignutog obrazovanje, stečenih znanja, vještina i kompetencija podnosioca zahtjeva u svrhu studentskog pristupa daljim studijama što može uključivati priznavanje neformalnog i informalnog učenja te kratkih perioda obrazovanja vezanih za mobilnost.

Stručno priznavanje – je potvrđivanje nivoa postignutog obrazovanja, stečenih znanja, vještina i kompetencija nosioca visokoškolske kvalifikacije u svrhu pristupa tržištu rada, odnosno u svrhu zapošljavanja.

Priznavanje perioda obrazovanja – je priznavanje perioda obrazovanja u inostranstvu s ciljem nastavka obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vrednovanje – dio postupka priznavanja u kome se utvrđuju bitne činjenice o stečenom obrazovanju u inostranstvu na osnovu koga se donosi rješenje o priznavanju.

Formalno učenje – učenje koje se odvija i stiče u okviru organizovanog i strukturisanog konteksta učenja, u obrazovnim ustanovama i prema verifikovanim programima, a završava izdavanjem javne isprave o stečenom stepenu obrazovanja, odnosno o stečenoj i opšte priznatoj kvalifikaciji.

Neformalno učenje – učenje koje se stiče van zvaničnog obrazvnog sistema, ali se odvija u okviru fleksibilno strukturisanog konteksta učenja, usmjerenog na osposobljavanje za rad i druge socijalne aktivnosti, kao i lični razvoj. Ovo obrazovanje ne vodi sticanju opšte priznate javne isprave, ali se može okončati formalizovanom provjerom ishoda učenja, odnosno stečenih znanja, vještina i kompetencija, te sticanjem odgovarajuće isprave o tome.

Informalno učenje – učenje koje je rezultat svakodnevnih životnih aktivnosti vezano za rad, familiju i odmor. Nije strukturisano i ne završava se sticanjem isprave.

4. Nadležnosti

Rektor Univerziteta u Zenici odobrava ovu i druge procedure na Univerzitetu u Zenici.

Menadžeri za kvalitet UNZE ili OJ iniciraju i odobravaju inicijative drugih, podstiču izradu i pregledaju konačan tekst dokumenata sistema kvaliteta, prate njihovu realizaciju u praksi i predlažu eventualna poboljšanja.

Konačnu odluku o usvajanu procedure donosi Senat Univerziteta u Zenici.

5. Opis procedure – stručno priznavanje

5.1 Dijagram toka

5.2 Start

Univerzitet u Zenici je obavezan provoditi postupke priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija prema važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti.

Postupak realizacije pojedinačnih postupaka priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovanih kvalifikacija predstavljen je u nastavku.

5.3 Podnošenje zahtjeva za stručno priznavanje

Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske obrazovne kvalifikacije može podnijeti državljanin Bosne i Hercegovine, strani državljanin, lice bez državljanstva, azilant, lice kojemu je priznat izbjeglički status i lice kojem je priznat status supsidijarne zaštite. Sugeriše se potencijalnim kandidatima da se prije podnošenja Zahtjeva na matični fakultet konsultuju sa Uredom za međunarodnu saradnju, prorektorom za nastavu ili prorektorom za NIR.

Zahtjev se izrađuje na obrascu datom u prilogu ove procedure. Zahtjev se prilaže u dva primjerka. Uz zahtjev podnosilac prilaže Sekretaru fakulteta slijedeće dokumente:

 • Obrazovna isprava o stečenom inostranom visokoškolskom obrazovanju, osnosno svaki drugi dokument koji u potpunosti zamjenjuje original, odnosno dokument iz koga je vidljivo da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i/ili titulu, u skladu sa propisima zemlje u kojoj je izdata obrazovna isprava u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Prevod inostrane obrazovne isprave na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, ovjeren od strane sudskog tumača, odnosno ovjerena fotokopija obrazovne isprave ukoliko se radi o ispravi na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;
 • Dodatak diplomi ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz koga su vidljivi stečeni rezultati učenja;
 • Ovjerena kopija lične karte ili pasoša;
 • Ovjrena kopija dokumenta iz koga je vidljivo da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime;
 • Saglasnost za provjeru podataka;
 • Dokaz o izvršenoj uplati svih troškova (primjeri uplatnica)

Zahtjevu se mogu priložiti:

 • Drugi dokumenti iz kojih su vidljivi stečeni rezultati učenja, nastavni plan i program, te dokument koji detaljnije opisuje sadržaj i tok obrazovanja, uvjerenje o položenim ispitima;
 • Kopija dokumenta o prethodno završenom

5.4 Administrativna provjera

Sekretar fakulteta vrši administrativnu provjeru koja se odnosi na utvrđivanje sadrži li dostavljeni zahtjev svu potrebnu i valjanu dokumentaciju, te da li ga je podnijela ovlaštena osoba. Sekretar fakulteta dostavlja zahtjev stalnoj komisiji za stručno priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija fakulteta.

5.5 tručna provjera, provjera vjerodostojnosti, pribavljanje prethodne preporuke Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i izrada izvještaja

Stalna komisija za stručno priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u postupku izrade izvještaja postupa u skladu sa članovima 11.-15. Pravilnika o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija (»Službene novine Zeničko-dobojskog kantona«, broj: 7/19). Komisija može od podnosioca zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju i informacije vezane za postupak stručnog priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije.

5.6 Razmatranje izvještaja

Izvještaj Komisije za stručno priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija razmatra Naučno- nastavno vijeće fakulteta Univerziteta u Zenici i donosi odgovarajuću odluku.

5.7 Donošenje rješenja o priznavanju

Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća fakulteta Univerziteta u Zenici, Dekan fakulteta donosi rješenje o stručnom prizavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije.

5.8 Finalizacija aktivnosti priznavanja

Sekretar fakulteta vrši izradu rješenja o stručnom priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije nakon što su izvršene sve finasijske obaveze podnosioca zahtjeva, a što se dokazuje odgovarajućim aktom ekonomsko finansijske službe Univerziteta, te stavlja klauzulu o priznavanju na poleđini diplome ili ovjerene kopije diplome ovjerene od strane sudskog tumača i iste dostavlja dekanu fakulteta na potpis. Fakultet vodi evidenciju o provedenim postupcima stručnog priznavanja u elektronskom obliku, a jednom godišnje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona se dostavlja statistički izvještaj o procedurama stručnog priznavanja. Jedan primjerak rješenja uručuje se kandidatu, drugi se arhivira na fakultetu, a treći se dostavlja nadležnom ministarstvu.

6. Opis procedure – akademsko priznavanje

6.1 Dijagram toka

6.1 Start

Univerzitet u Zenici je obavezan provoditi postupke priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija prema važećoj zakonskoj regulativi iz ove oblasti.

Postupak realizacije pojedinačnih postupaka priznavanja inostranih visokoškolskih obrazovanih kvalifikacija predstavljen je u nastavku.

6.2 Podnošenje zahtjeva za akademsko priznavanje

Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske obrazovne kvalifikacije može podnijeti državljanin Bosne i Hercegovine, strani državljanin, lice bez državljanstva, azilant, lice kojemu je priznat izbjeglički status i lice kojem je priznat status supsidijarne zaštite.

Zahtjev se izrađuje na obrascu datom u prilogu ove procedure. Zahtjev se prilaže u dva primjerka. Uz zahtjev podnosilac prilaže sekretaru fakulteta slijedeće dokumente:

 • Obrazovna isprava o stečenom inostranom visokoškolskom obrazovanju, osnosno svaki drugi dokument koji u potpunosti zamjenjuje original, odnosno dokument iz koga je vidljivo da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i/ili titulu, u skladu sa propisima zemlje u kojoj je izdata obrazovna isprava u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 • Prevod inostrane obrazovne isprave na jedan od službenih jezika u Bosni i hercegovini, ovjeren od strane sudskog tumača, odnosno ovjerena fotokopija obrazovne isprave ukoliko se radi o ispravi na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;
 • Dodatak diplomi ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz koga su vidljivi stečeni rezultati učenja (Uvjerenje o položenim ispitima),
 • Nastavni plan i program, te dokument koji detaljnije opisuje sadržaj i tok obrazovanja (ako postoji);
 • Ovjerena kopija lične karte ili pasoša;
 • Ovjrena kopija dokumenta iz koga je vidljivo da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime;
 • Saglasnost za provjeru podataka;
 • Dokaz o izvršenoj uplati svih troškova postupka (primjeri uplatnica);
 • Ko se vrši priznavanje magistarskog i doktorskog studija, dostavlja se magistarski ili doktorski rad na CD-u ili ispisu;
 • Kopija dokumenta o prethodno završenom

6.3 Administrativna provjera

Sekretar fakulteta vrši administrativnu provjeru koja se odnosi na utvrđivanje sadrži li dostavljeni zahtjev svu potrebnu i valjanu dokumentaciju te da li ga je podnijela ovlaštena osoba. Sekretar fakulteta dostavlja zahtjev Naučno-nastavnom vijeću fakulteta.

6.4 Priprema prijedloga sastava komisije za priznavanje

Naučno-nastavno vijeće fakulteta na osnovu uvida u dokumentaciju definiše Prijedlog odluke o imenovanju komisije za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije, te isti dostavlja Senatu Univerziteta u Zenici.

6.5 Formiranje komisije za priznavanje

Komisiju koja će vršiti akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije imenuje Senat na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća fakulteta. Komisiju čini tri do pet članova.

6.6 Stručna provjera, provjera vjerodostojnosti, pribavljanje prethodne preporuke Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i izrada izvještaja

Komisija u postupku izrade izvještaja postupa u skladu sa članom 16. Pravilnika o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija (»Službene novine Zeničko-dobojskog kantona«, broj: 7/19) i Statutom Univerziteta u Zenici. Komisija može od podnosioca zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju i informacije vezane za postupak akademskog priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije.

6.7 Razmatranje izvještaja

Izvještaj Komisije za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije razmatra Senat Univerziteta u Zenici i donosi odgovarajuću odluku.

6.8 Donošenje rješenja o priznavanju

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Zenici, Rektor Univerziteta donosi Rješenje o akademskom prizavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije.

6.9 Finalizacija aktivnosti priznavanja

Sekretar fakulteta vrši izradu rješenja o akademskom priznavanju inostrane visokoškolske kavlifikacije, te stavlja klauzulu o akademskom priznavanju na poleđini diplome ili ovjerene kopije diplome od strane sudskog tumača, te iste dostavlja rektoru Univerziteta u Zenici na potpis. Rektorat Univerziteta u Zenici vodi evidenciju o provedenim postupcima akademskog priznavanja u elektronskom obliku te jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport statistički izvještaj o procedurama akademskog priznavanja. Jedan primjerak rješenja uručuje se kandidatu, drugi se arhivira na fakultetu, treći se dostavlja nadležnom ministarstvu i četvrti se arhivira u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.

7. Dokumentacija

7.1 Važnost

Važnost procedure

Važeća procedura se čuva bez ograničenja. Nevažeća procedura se čuva najmanje 2 (dvije) godine poslije njene izmjene od strane menadžera za kvalitet. Početak važenja procedure je od datuma usvajanja od strane Senata Univerziteta u Zenici.

Dokumentacija

Dokumentacija napravljena u postupku definisanja procedure se čuva u arhivi dokumentacije sistema osiguranja kvaliteta. Treba preduzeti mjere da ne dođe do njihovog gubitka ili oštećenja.

7.2. Odgovornost

Odgovorna lica za provođenje ove procedure su Rektor, Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, Dekan, Sekretar fakulteta, Rukovodilac Službe EFP Univerziteta u Zenici.

7.3. Distribucija

Odgovorno lice za izdavanje nove procedure, njenu primjenu i modifikovanje je menadžer za kvalitet Univerziteta u Zenici.

8. Prilozi

U prilogu su dati slijedeći dokumenti:

Zahtjev za stručno i akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN