Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga vanrednog prevoza autobusom u Den Haag (Holandija) sa vezanim uslugama smještaja (na bazi noćenje+doručak)

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga vanrednog prevoza autobusom u Den Haag (Holandija) sa vezanim uslugama smještaja (na bazi noćenje+doručak)

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS
R E K T O R A T

Broj: 01-14-35-1878-003/16

 

T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A

za javnu nabavku usluga  vanrednog prevoza autobusom u Den Haag (Holandija) sa vezanim uslugama smještaja na bazi (noćenje+doručak)
(CPV oznaka /JRJN:Glavni predmet-60140000-1  i Dodatni predmet- 55270000-3)

putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavom obavještenja

 

Zenica, maj/svibanj 2016. godine

 

                                                    KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU ROBA
                                                    UNIVERZITETA  U ZENICI

Tenderska dokumentacija: