Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici

Na osnovu člana 42. do 47. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona> broj 5/05), člana 34. do 46. Pravila Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na sjednici održanoj 01.12.2005.godine, donio je

P R A V I L N I K
o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici 

I  OPĆE ODREDBE

Član 1.

Univerzitet u Zenici (u daljem tekstu: Univerzitet) organizuje postdiplomski magistarski studij za sticanje naučnog stepena magistra iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti.
Univerzitet, odnosno fakulteti - organizacione jedinice organizuju postdiplomski magistarski studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka iz naučnih oblasti za koje su matični.

Član 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste postdiplomskog studija na Univerzitetu, nosioci postdiplomskog studija, konkurs za upis na postdiplomski studij, uvjeti za upis na postdiplomski studij, trajanje postdiplomskog studija, troškovi postdiplomskog studija, nastavni planovi i programi postdiplomskog studija, izvođenje nastave, prava i obaveze studenata, postupak izrade i odbrane magistarskog rada, oduzimanje naučnog stepena magistra, rukovođenje postdiplomskim studijem i druga pitanja značajna za postdiplomski magistarski studij.

Član 3.

Organizovanjem postdiplomskog magistarskog studija, upisanim studentima omogućava se uvođenje u samostalan naučnoistraživački rad i sticanje produbljenih temeljnih i posebnih znanja iz naučnih područja u kojima se usavršavaju za naučni rad.

II  VRSTE POSTDIPLOMSKOG STUDIJA

Član 4.

Postdiplomski studij organizuje se i izvodi kao postdiplomski magistarski studij i to:

 1. studij za sticanje akademskog stepena magistra nauka iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti koji organizuje Univerzitet,
 2. studij za sticanje akademskog stepena magistra nauka iz naučnih oblasti za koje su matični fakulteti.

III  NOSIOCI POSTDIPLOMSKOG STUDIJA

Član 5.

Nosilac postdiplomskog magistarskog studija iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti je Univerzitet u Zenici i isti organizuje samostalno i/ili u saradnji sa drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Organizacione jedinice Univerziteta - fakulteti su nosioci postdiplomskog magistarskog studija iz naučnih oblasti za koje su matični.

Član 6.

Postdiplomski studij se izvodi za redovne i vanredne studente po nastavnim planovima i programima koje na prijedlog komisije Senata za interdisciplinarne i multidisciplinarne naučne oblasti, odnosno nastavno-naučnih vijeća za naučne oblasti fakulteta, donosi Senat Univerziteta za svaki studijski program.

Član 7.

Nastavnim planom postdiplomskog studija odgovarajućeg studijskog programa uređuju se nastavni predmeti, broj sati predavanja i drugih obaveznih oblika nastavnog rada kao i imena nastavnika.
Nastavnim programom utvrđuje se sadržaj nastavnih predmeta, način izvođenja nastave, način polaganja ispita, obavezna literatura za pripremanje istpita i sl.
Prilikom usvajanja nastavnih planova i programa postdiplomskog studija Senat Univerziteta određuje i područja iz kojih se uspješnom odbranom magistarskog rada, stiče naučni stepen magistra.

IV  KONKURS

Član 8.

Upis na postdiplomski studij vrši se na osnovu konkursa koji se objavljuje u dnevnoj štampi i na WEB stranici Univerziteta i fakulteta.
Odluku o raspisivanju konkursa donosi Senat Univerziteta.
Konkurs za upis kandidata obavezno sadrži i:

 1. naziv postdiplomskog studija, oblasti i smjerove utvrđene nastavnim planom i programom za koje se organizuje studij,
 2. uvjeti upisa koje moraju ispunjavati kandidati,
 3. minimalan broj kandidata za koje će se organizovati studij,
 4. dokumenta koja se moraju obavezno priložiti uz prijavu,
 5. rok za prijem prijava.

Član 9.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu i:

 • biografiju,
 • diplomu ili ovjeren prepis diplome o završenom odgovarajućem fakultetu,
 • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dodiplomskog studija sa pregledom svih predmeta i ocjena,
 • potvrdu o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika,
 • izjavu o snošenju troškova postdiplomskog studija.

Član 10.

Konkurs se raspisuje u skladu sa potrebama privrednih, naučnih i drugih organizacija i institucija, a prema mogućnostima fakulteta odnosno Univerziteta.

Član 11.

Postdiplomski studij će se organizovati ako se na konkurs prijavi najmanje 10 (deset) kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa.
Na postdiplomski studij mogu se upisati i studenti postdiplomskog studija drugog Univerziteta.
Zahtjev za prelazak podnosi se najkasnije 30 dana prije početka nastave.
Na sticanje statusa studenta postdiplomskog studija primjenjivat će se odredbe Pravila kojim je regulisano sticanje statusa studenta prelaznika dodiplomskog studija.

V  UPIS

Član 12.

Kandidati koji se žele upisati na postdiplomski studij podnose prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom u određenom roku, sa naznakom naučne oblasti.
Na postdiplomski studij mogu se upisati oni kandidati koji su završili I stepen studija odnosno dodiplomski studij na odgovarajućem fakultetu sa prosječnom ocjenom studija 8,00 i više.
Na postdiplomski studij mogu se upisati i kandidati koji su završili dodiplomski studij na odgovarajućem fakultetu sa prosječnom ocjenom studija 7,5 i uz preporuku dva nastavnika iz užeg područja postdiplomskog studija koji mogu dati pozitivnu ocjenu o sposobnosti  kandidata za nastavak studija.
Za sve kandidate obavezno je i poznavanje jednog svjetskog jezika. Kod utvrđivanja ispunjavanja ovog uvjeta priznaje se položen ispit na ovlašćenoj obrazovanoj ustanovi ili provjerom znanja od strane jednog od nastavnika Univerziteta.

Član 13.

Kandidati koji ispune uvjete konkursa bit će pozvani da se u propisanom roku upišu na postdiplomski studij.
Prilikom upisa a najdalje do završetka I semestra kandidatu se određuje uža naučna oblast magistarskog rada.
Program postdiplomskog studija oblikuje kandidat odabirajući i upisujući predmete na način i u obimu propisanom nastavnim planom postdiplomskog studija.

VI   NASTAVNI PLAN I PROGRAM I IZVOĐENJE NASTAVE

Član 14.

Postdiplomski studij se izvodi prema usvojenom nastavnom planu i programu, kao redovan studij, a ukoliko je to spojivo sa prirodom studija i kao vanredan studij.
Nastava se izvodi u obliku predavanja, konsultacija, seminarskog rada, grupnog ili individualnog istraživačkog rada.
Postdiplomski studij traje dvije godine odnosno četiri semestra.
Nastava se organizuje i izvodu u toku prva tri semestra, a u toku četvrtog semestra kandidat radi magistarski rad.

Član 15.

Ukupan broj predmeta na postdipomskom studiju ne može biti manji od sedam ni veći od 11 (jedanaest) uključujući obavezne predmete naučnog područja i izborne predmete specijalističkog područja, koje student upisuje.
U prvom semestru slušaju se najviše tri predmeta općeg kolegija, dok se u drugom i trećem semestru slušaju predmeti usmjeravajućih kolegija koji se ravnomjerno raspoređuju na ova dva semestra.

Član 16.

Nastavni fond svakog predmeta iznosi najmanje 25 a najviše 30 sati obaveznih oblika nastave prema utvrđenom nastavnom planu i programu.
Nastavni programi postdiplomskog studija obavezno sadrže bodovnu vrijednost svakog predmeta, koja odražava odnos teorijske i praktične nastave, savremenost tema, vremena opterećenja i metodologiju izvođenja nastave.
Bodovna vrijednost predmeta određuje se prema ECTS-u.
Nastava na postdiplomskom studiju odvija se prema utvrđenom rasporedu.
Početak nastave u pravilu započinje s akademskom godinom.
U nastavi pored nastavnika Univerziteta učestvuju istaknuti univerzitetski nastavnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji se angažuju kao nosioci predmeta i predavači na pojedinim predmetima studija.
Nastava na postdiplomskom studiju izvodi se na BHS jezicima uključujući izradu i odbranu magistarskog rada.
Nastava na postdiplomskom studiju te izrada i odbrana magistarskog rada može se održavati i na drugim svjetskim jezicima, ako se svi studenti služe tim jezikom.

VII   PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Član 17.

Status studenta postdiplomskog studija stiče se upisom na postdiplomski studij.
Prilikom upisa, studentu se izdaje indeks.

Član 18.

Studenti postdiplomskog studija dužni su uredno pohađati sve oblike nastave koji su propisani nastavnim programom.

Član 19.

Znanje studenata na postdiplomskom studiju može se provjeravati i ocjenjivati tokom nastave, a konačna ocjena utvrđuje se na ispitu.
Student može pristupiti ispitu ako je ovjerio semestar postdiplomskog studija uz predhodno ispunjene obaveze utvrđene nastavnim planom i programom predmeta.
Ispiti na postdiplomskom studiju su pojedinačni i javni.
Ispiti se polažu usmeno ili pismeno-usmeno.
Ispit se može ponoviti najviše tri puta, a nakon toga se polaže pred komisijom koju imenuje nastavno-naučno vijeće odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta.

Član 20.

Ispiti se prijavljuju na prijavi najmanje sedam dana prije polaganja ispita u nadležnoj studentskoj službi.
Ispiti se ocjenjuju ocjenama od 5 (pet) do 10 (deset). 
Ocjena 5 (pet) ne unosi se u indeks.
Ocjena 6 (šest) je najniža prolazna ocjena.
Kandidat koji nije zadovoljan dobijenom ocjenom na ispitu, može tražiti da još jednom, pred komisijom, polaže taj ispit.
Komisiju imenuje dekan fakulteta odnosno rukovodilac postdiplomskog studija Univerziteta.

Član 21.

Nastavnik unosi ocjenu iz ispita u indeks i prijavu, a prijavu službeno dostavlja studentskoj službi.

Član 22.

Student stiče pravo upisa u slijedeći semestar ako je do roka za upis uredno ovjerio predhodni semestar i izvršio sve obaveze iz nastavnog programa koje mu po bodovnom sistemu koji je utvrđen nastavnim programom omogućuju upis u slijedeći semestar.
Student stiče pravo upisa u slijedeću godinu studija ako je uredno ovjerio semestar, izvršio sve obaveze iz nastavnog programa, položio ispite i ostvario broj bodova koji mu po bodovnom sistemu omogućuju upis u slijedeću godinu studija.

Član 23.

Prava i obaveze studenata postdiplomskog studija miruju za vrijeme odsluženja vojnog roka, za vrijeme trudničkog bolovanja studentice, i do godinu dana starosti djeteta, te zbog duže bolesti, što se dokazuje nalazom ljekara specijaliste.

VIII  POSTUPAK IZRADE I ODBRANE MAGISTARSKOG RADA

Član 24.

Nastavnici koji izvode nastavu na postdiplomskom studiju u obavezi su da jedanput godišnje predlože nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno vijeću postdiplomskog studija Univerziteta, jedan ili više radnih naslova tema magistarskog rada sa odgovarajućim obrazloženjem.
Pri predlaganju tema potrebno je voditi računa o potrebama naučnoistraživačkih institucija, privrednih grupacija, drugih zainteresovanih organizacija i institucija, a u skladu sa mogućnostima fakulteta odnosno Univerziteta.

Član 25.

Temu magistarskog rada odobrava nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta i imenuje mentora radi pružanja pomoći kandidatu pri izradi magistarskog rada.
Mentor se imenuje iz reda nastavnika postdiplomskog studija.
Student postdiplomskog studija može pokrenuti postupak za prihvatanje teme, kada uredno izvrši sve obaveze iz studijskog programa prvog semestra uključujući položene sve ispite prvog semestra, a iz grupe odobrenih tema u smislu predhodnog člana.
Od upisa prve godine studija do prijave teme magistarskog rada mogu najviše proteći 3 (tri) godine.
U slučaju produženja roka nastavno-naučno vijeće, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta može propisati dodatne uvjete koji se moraju ispuniti prije prihvaćanja teme rada.

Član 26.

Postdiplomski studij završava izradom i odbranom magistarskog rada.

Član 27.

Magistarski rad predstavlja samostalan naučni rad kandidata kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može samostalno da postavlja i rješava složene naučno-stručne probleme i zadatke.

Član 28.

Kandidat je dužan predati magistarski rad na ocjenu u roku od 2 (dvije) godine računajući od dana ovjere posljednjeg semestra.
Na molbu kandidata, nastavno-naučno vijeće, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta, može produžiti rok iz predhodnog stava najduže još 6 (šest) mjeseci, ako je do prekida roka došlo iz opravdanih razloga (porodiljskog odsustva, teža bolest i drugih opravdanih razloga).

Član 29.

Magistarski rad kandidat može predati na ocjenu kada na postdiplomskom studiju položi sve predviđene ispite i kada mentor da saglasnost da je rad moguće predati na ocjenu.

Član 30.

Administrativne poslove u svim fazama postupka prihvatanja teme, ocjene i odbrane magistarskog rada vodi odgovorna osoba fakulteta odnosno Univerziteta.

Član 31.

Kandidat pismeno podnosi zahtjev za ocjenu magistarskog rada nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno vijeću postdiplomskog studija Univerziteta.
Uz zahtjev se prilaže:

 1. saglasnost mentora da se rad stavi u postupak ocjene,
 2. 5 (pet) neuvezanih primjeraka magistarskog rada,
 3. kratki sažetak magistarskog rada u najmanje 5 (pet) primjeraka.

Jedan primjerak neuvezanog magistarskog rada nalazi se u nadležnoj službi fakulteta odnosno Univerziteta, radi uvida javnosti u tok postupka ocjene i odbrane, do predaje uvezanih primjeraka, a definisanih u članu 41. ovog Pravilnika.

Član 32.

Magistarski rad kandidat oprema na slijedeći način:

 1. na koricama se ispisuje:
 2. Univerzitet u Zenici,
  fakultet, ime i prezime,
  naziv rada,
  magistarski rad,
  Zenica, godina.
 3. na prvoj stranici se ispisuje tekst kao na koricama
 4. na drugoj stranici se ispisuje:
  rad je izrađen u...........primjeraka,
  broj UDK Narodne i/ili Univerzitetske biblioteke,
  mentor rada,
  rad ima.......stranica           rad broj...........
 5. magistarski rad treba još da sadrži:

  biografiju,
  kratak sadržaj rada na jezicima BiH naroda i jednom od stranih jezika (engleski, njemački, francuski)
  ključne riječi (do 10 riječi)
  Magistarski rad mora da sadrži slijedeće:

  • uvod
  • opći dio koji sadrži razradu teme, ciljeve istraživanja, korištene metode, dobijene rezultate i diskusiju,
  • zaključak,
  • sažetak magistarskog rada na jezicima BiH naroda,
  • sažetak magistarskog rada na jednom od stranih jezika (engleski, njemački, francuski),
  • pregled korištene literature,
  • pregled korištenih simbola i oznaka.

  Član 33.

  Nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta imenuje komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada od najmanje 3 (tri) člana. Članovi komisije za ocjenu magistarskog rada mogu biti samo osobe u nastavničkim zvanjima (docent, vanredni i redovni profesor, profesor emeritus). Ako za to postoje posebni razlozi, nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta može imenovati i komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada od 5 (pet) članova. Jedan od članova komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada je mentor. Mentor ne može biti predsjednik komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada. U pravilu se imenuje i jedan zamjenik člana komisije.
  Većina članova komisije mora biti iz naučne oblasti iz koje je urađen magistarski rad.

  Član 34.

  Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada podnosi svoj izvještaj nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno vijeću postdiplomskog studija Univerziteta najkasnije u roku od dva mjeseca nakon imenovanja i prijema rada.
  Vrijeme raspusta od 16. jula do 31. avgusta ne računa se u ovaj rok.

  Član 35.

  Komisija za ocjenu  i odbranu magistarskog rada u svom izvještaju može predložiti:

  1. da se rad prihvati i da kandidat pristupi odbrani rada,
  2. da se rad dopuni i podvrgne ponovnoj ocjeni,
  3. da se rad odbije.

  Član 36.

  Ukoliko se rad vrati kandidatu da ga dopuni, dopuna se mora obaviti u roku od najduže 6 (šest) mjeseci. Nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta može da proširi komisiju za ocjenu i odbranu dopunjenog magistarskog rada.
  Komisija za ocjenu i odbranu dopunjenog magistarskog rada podnosi svoj izvještaj nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno vijeću postdiplomskog studija Univerziteta najkasnije u roku od 30 dana nakon imenovanja i prijema dopunjenog rada.

  Član 37.

  Kandidat ima pravo na novu temu, ako mu nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskg studija Univerziteta prvi rad odbije ili u slučaju da iz objektivnih razloga ne može da završi već odobreni magistarski rad.
  Ovu mogućnost kandidat može koristiti samo jedanput.

  Član 38.

  Nakon prihvatanja izvještaja o pozitivno ocjenjenom magistarskom radu, nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog studija Univerziteta zakazuje javnu odbranu magistarskog rada pred istom komisijom.

  Član 39.

  Datum odbrane magistarskog rada određuje nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno vijeće postdiplomskog magistarskog studija Univerziteta koji ne može biti kraći od 15 dana, ni duži od 3 mjeseca, računajući od dana održavanja sjednice vijeća.
  Ovlašteno lice fakulteta odnosno Univerziteta obavještava kandidata o datumu i mjestu odbrane rada najkasnije 7 dana prije utvrđenog datuma za odbranu.
  Obavijest o održavanju odbrane magistarskog rada oglašava se na oglasnoj ploči Fakulteta i Univerziteta i u dnevnoj štampi najmanje 7 dana prije datuma utvrđenog za odbranu magistarskog rada.

  Član 40.

  O toku odbrane magistarskog rada vodi se zapisnik.
  Zapisničara određuje ovlašteno lice fakulteta, odnosno Univerziteta.
  Nakon završetka odbrane magistarskog rada komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada objavljuje uspjeh kandidata.
  Rezultat odbrane može biti:

  1. odbranio jednoglasnom odlukom komisije,
  2. odbranio većinom glasova komisije,
  3. nije odbranio.

  Magistarski rad brani se samo jednom.

  Član 41.

  Nakon uspješne odbrane magistarskog rada kandidat je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana uvezati rad i predati u 10 (deset) primjeraka, pri čemu se po jedan primjerak dostavlja članovima komisije za ocjenu i odbranu, jedan primjerak Univerzitetskoj biblioteci u Zenici,  jedan primjerak biblioteci fakulteta, a jedan primjerak Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci BiH.
  Nadležna služba Univerziteta, odnosno fakulteta će kandidatu prije koričenja magistarskog rada dostaviti odluku o odbrani magistarskog rada, koja sadrži podatke kada je rad odbranjen i pred kojom komisijom, u istom broju primjeraka u kojem se rad koriči. Odluka se, u pravilu, uvezuje ispred sadržaja.

  Član 42.

  Kandidatu koji s uspjehom odbrani magistarski rad izdaje se diploma o završenom postdiplomskom magistarskom studiju i akademskom stepenu: magistar nauka (skraćeno: mr.sc.).
  U diplomi se navodi naučna oblast, smjer postdiplomskog studija i tema magistarskog rada.
  Diplomu potpisuje dekan Fakulteta, odnosno rukovodilac postdiplomskog studija Univerziteta i rektor Univerziteta u Zenici.
  Promociju kandidata na svečan način provodi i uručuje diplomu kandidatu rukovodilac Univerzitetskog postdiplomskog studija, odnosno dekan fakulteta.

  Član 43.

  U evidenciji fakulteta, odnosno Univerziteta se vodi knjiga lica koja su stekla naučni stepen magistra nauka i knjiga evidencije izdatih diploma promovisanih magistara.

  IX   ODUZIMANJE NAUČNOG STEPENA MAGISTRA

  Član 44.

  Naučni stepen magistra nauka može se oduzeti osobama ako se u posebnom postupku naknadno utvrdi da je njihov rad krivotvoren ili sadrži neki oblik krađe.

  Član 45.

  Za oduzimanje naučnog stepena magistra ovlašteno je nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno Senat Univerziteta za univerzitetski postdiplomski studij.
  Nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno Senat Univerziteta će imenovati komisiju za ocjenjivanje prijedloga za oduzimanje naučnog stepena čiji članove ne mogu biti članovi komisije koji su učestvovali u ocjeni i odbrani magistarskog rada, za koji predlagač tvrdi da je krivotvoren ili sadrži neke oblike krađe.

  Član 46.

  Ako nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno Senat Univerziteta, nositelji postdiplomskog studija donesu odluku o oduzimanju naučnog stepena, dekan fakulteta, odnosno rektor Univerziteta poništava diplomu.
  Odluka o oduzimanju naučnog stepena objavljuje se u Službenim novinama FBiH.
  Nosioc postdiplomskog studija na kojem je rad odbranjen navest će u matičnoj knjizi datum donošenja odluke o oduzimanju naučnog stepena.

  X   UPRAVLJANJE POSTDIPLOMSKIM STUDIJEM

  Član 47.

  Za postdiplomski studij odgovoran je dekan fakulteta, odnosno rektor Univerziteta i rukovodilac postdiplomskog studija.
  Studijem upravlja komisija za postdiplomski studij sastavljena od stalno zaposlenih nastavnika koji predaju na postdiplomskom studiju.
  Predsjednik komisije je rukovodilac postdiplomskog studija i istog imenuje dekan fakulteta odnosno rektor Univerziteta.

  Član 48.

  Komisija za postdiplomski studij:

  • predlaže nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno Senatu Univerziteta raspisivanje konkursa u kome su utvrđeni uslovi za upis,
  • vrši izbor po konkursu za upis studenata,
  • predlaže nastavnički tim za određeni odsjek postdiplomskog studija,
  • predlaže mentora za magistarski rad,
  • predlaže komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada,
  • po odbrani magistarskog rada dostavlja odluku dekanu, odnosno rektoru Univerziteta sa prijedlogom o promovisanju kandidata,
  • priprema prijedlog za pokretanje postupka za početak rada novog postdiplomskog studija,
  • u slučaju odsutnosti nosioca predmeta određuje ispitivača odnosno izvođača nastavnih aktivnosti,
  • obavlja i druge poslove u okviru upravljanja studijem.

  Član 49.

  Rukovodilac postdiplomskog studija:

  • razmatra prijave kandidata po konkursu i predlaže listu primljenih kandidata,
  • vodi brigu o izvođenju nastave i realizaciji nastavnog plana i programa,
  • vrši raspored nastave i ispita a u cilju realizacije nastavnog plana i programa,
  • vrši individualne konsultacije sa studentima,
  • po završetku svakog semestra, odnosno po završetku studija podnosi nastavno-naučnom vijeću fakulteta, odnosno vijeću postdiplomskog studija Univerziteta, izvještaj o radu studija,
  • obavlja i druge poslove u okviru funkcije rukovođenja studijem.

  Član 50.

  Nosioci predmeta su po pravilu nastavnici univerziteta.
  Nosioce predmeta bira nastavno-naučno vijeće fakulteta, odnosno Senat Univerziteta na prijedlog komisije za postdiplomski studij.
  Nosilac predmeta organizuje nastavne aktivnosti na predmetu čiji je nosilac uz saglasnost rukovodioca postdiplomskog studija.
  U izvođenju nastave mogu da učestvuju istaknuti naučni radnici.

  XI   FINANSIRANJE

  Član 51.

  Postdiplomski studij finansira se iz uplata studenata i drugih izvora.
  Za upis u četvrti semestar student mora u cjelosti izmiriti dospjele obaveze.

  Član 52.

  Iznos uplate utvrđuje Upravni odbor Univerziteta.
  Iznos cijena predavanja, ispita, mentorstava za izradu magistarskih radova, učešća članova komisija, ocjenu i odbranu magistarskih radova utvrđuje Upravni odbor Univerziteta.  

  Član 53.

  Finansijski plan postdiplomskog studija donosi Upravni odbor Univerziteta na prijedlog Komisije za postdiplomski studij i predstavlja sastavni dio finanfijskog plana Univerziteta.
  Za realizaciju finansijskog plana nadležan je rukovodilac postdiplomskog studija.

  Član 54.

  Realizacija finansijskog plana postdiplomskog studija evidentira se na posebnom podračunu.

  XII   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 55.

  Raniji pravilnici o postdiplomskom studiju fakulteta Univerziteta u Zenici primjenjivat će se za studente koji su upisani po odredbama tih pravilnika.

  Član 56.

  Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Senat Univerziteta.

  Član 57.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Univerziteta.

  Broj:960-1/05.
  Zenica, 01.12.2005.godine

  R E K T O R
  Prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović


  Na osnovu članova 268. i 325., a u vezi sa članovima 73. do 92. Pravila Univerziteta u Zenici Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 5. sjednici održanoj 21.05.2008. godine, donio je

  ODLUKU o dopunama Pravilnika o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici

  Član 1.

  U Pravilniku o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici broj 970-1/05. od 01.12.2005. godine u članu 12. iza stava 3. dodaju se novi stavovi 4. i 5. koji glase:
  "Pored uvjeta iz stava 2. i 3. na postdiplomski studij mogu se upisati i kandidati koji su završili odgovarajući fakultet i imaju radno iskustvo poslije završenog dodiplomskog studija, što se utvrđuje u tekstu Konkursa za prijem kandidata na postdiplomski studij."
  "Prednost pri upisu na postdiplomski studij imaju kandidati sa većim ukupnim prosjekom ocjena postignutim na dodiplomskom studiju." 
  Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Broj:01-108-320-0536/08.
  Dana: 21.05.2008.godine

  R E K T O R
  Prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović


   početna stranica
webmaster