Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

Na osnovu člana 12. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele ("Sl. novine ZDK 15/08) i člana 14. Pravilnika o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda, broj: 10-14-35823-1-2/08 od 31. 12. 2008. godine, Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na 01. sjednici, održanoj 04.02.2009. godine donosi :

P R A V I L N I K
o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuju se vrste, način i rokovi raspodjele vlastitih prihoda Univerziteta u Zenici.

Član 2.
(Vlastiti prihodi)

Pod vlastitim prihodima Univerziteta u Zenici podrazumijevaju se prihodi koje Univerzitet ostvari obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu.
Pod vlastitim prihodima ne podrazumijevaju se prihodi koje Univerzitet ostvari obavljanjem osnovne djelatnosti propisane Zakonom ili drugim propisima o osnivanju Univerziteta za koje stiče prihode od osnivača, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između budžetskih korisnika ZDK-a, te između organizacionih jedinica Univerziteta.

Član 3.
(Način uplate)

Prihodi iz člana 2. stav 1. ovog Pravilnika uplaćuju se na jedinstveni račun Trezora ZDK-a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 09/08, 28/08, 46/08 i 48/08).

Član 4.
(Planiranje rashoda)

Univerzitet u Zenici je dužan na osnovu planiranih vlastitih prihoda planirati i rashode koje će pokriti iz tih prihoda.

DIO DRUGI - VRSTE VLASTITIH PRIHODA

Član 5.
(Vrste vlastitih prihoda)

U vlastite prihode koje ostvaruje Univerzitet u Zenici i organizacione jedinice Univerziteta, spadaju:

 • prihodi ostvareni izdavanjem naučno-istraživačkih i stručnih radova;
 • prihodi ostvareni od organizovanja seminara, naučnih skupova, konferencija i slično;
 • prihodi ostvareni od pružanja usluga i prodaje roba i proizvoda trećim licima;
 • prihodi od izdavanja stručnih časopisa, publikacija i slično;
 • prihodi ostvareni od redovnog samofinansirajućeg studija, vanrednog studija, postdiplomskog studija, doktorskog studija, te izrade i odbrane magistarskih i doktorskih radova;
 • prihodi ostvareni od izdavanja poslovnih prostora i opreme u zakup;
 • prihodi od naknada za smještaj studenata u Studentski centar i korištenje usluga Studentskog centra;
 • ostali prihodi (prodaja upisnog materijala, izrada nastavnih planova i programa, nostrifikacije diploma, izdavanje prijepisa, izdavanje ispisnica, članarina, prodaje prijava i sl.).

DIO TREĆI - NAČIN I ROKOVI RASPODJELE VLASTITIH PRIHODA

Član 6.
(Namjena korištenja vlastitih prihoda)

Sopstveni prihodi iz člana 5. ovog Pravilnika koriste se za pokriće neophodnih rashoda i za kapitalne izdatke Univerziteta u Zenici, i to:

 1. Sopstveni prihodi iz člana 5. alineja 1., 2., 3., 4., 5. i 8. raspoređivat će se na slijedeći način:
  • 15% za kapitalne izdatke Univerziteta (5% za Rektorat i 10% za organizacionu jedinicu Univerziteta);
  • minimalno 10% za materijalne troškove i tekuće izdatke u zavisnosti od vrste projekta i vrste sopstvenog prihoda; te
  • maksimalno 75% za bruto plaće, naknade i ostala primanja.
 2. Sopstveni prihodi iz člana 5. alineja 6. Pravilnika raspoređuju se u odnosu:
  • 15% za kapitalne izdatke Univerziteta (5% za Rektorat i 10% za organizacionu jedinicu Univerziteta);
  • 85% za materijalne troškove i tekuće izdatke Univerziteta.
 3. Sopstveni prihodi iz člana 5. alineja 7. Pravilnika, Univerzitet će koristiti 100% za pokriće ukupnih rashoda.

Član 7 .
(Rokovi korištenja)

Ostvarene vlastite prihode Univerzitet u Zenici može koristiti do 30. juna naredne budžetske godine.
Neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za:

 • vlastite prihode iz člana 5. alineja 7. Pravilnika;
 • vlastite prihode uplaćene na ime naknada za sticanje naučnog stepena doktora nauka i naknada uplaćenih na ime postdiplomskog studija za sticanje naučnog, odnosno umjetničkog, stepena magistra, koji će se koristiti tokom trajanja postdiplomskog studija, odnosno magisterija, nakon čega postaju javni prihodi;
 • prihode za finansiranje započetih, a nedovršenih projekata, koji iz opravdanih razloga nisu mogli biti utrošeni na planirane rashode za čije se izmirenje podnosi zahtjev nadležnom ministarstvu do 30. juna tekuće godine, uz detaljno obrazloženje i odgovarajuće dokaze o razlozima neutrošenosti tih prihoda.

Član 8.
(Odgovornost budžetskog korisnika - Univerziteta)

Univerzitet u Zenici je odgovoran za blagovremenu naplatu potraživanja po osnovu vlastitih prihoda iz člana 5. Pravilnika.

Član 9.
(Povrat pogrešno ili više uplaćenih vlastitih prihoda)

Povrat pogrešno ili više uplaćenih vlastitih prihoda Univerziteta vrši se u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa JRT ZDK-a ("Sl. novine ZDK" br. 06/05).

DIO ČETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Pravilnik se primjenjuje po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva finansija ZDK.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Doc. dr. sc. Esad Delibašić


   početna stranica
webmaster