skip to Main Content

Konkurs za izbor dekana Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI
FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA

 

Na osnovu člana 70. stav (4) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/22), člana 21.b) stav (6) alineja 4. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-Prečišćeni tekst – („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18, 10/18 i 13/21), člana 113. stav (1) tačka e),  člana 122. stav (1) i stav (2) i člana 123. Statuta Univerziteta u Zenici , i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, broj: 02-200-001-132/24 od 15.02.2024. godine, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerzitet u Zenici,  objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  b) da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo s pravnom posljedicom zabrane vršenja funkcije;

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora ili docenta;
  b) da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
  c) da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom;
  d) da je u radnom odnosu sa Univerzitetom u Zenici s punim radnim vremenom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz Prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora ili docenta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 4. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;
 5. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije koja je povezana s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 6. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 7. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originali ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u):

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja rješenje o nostrifikaciji iste.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta inženjrstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici. 

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.
Kandidat koji bude izabran odlukom Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja sjednice Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici dostaviti konkursnoj komisiji za izbor dekana potvrdu/uvjerenje izdatu od strane nadležnog organa u skladu sa tačkom b) opštih uslova. Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Fakulteta inženejrstva i prirodnih nauka  Univerziteta u Zenici)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 07.03.2024.godine

 

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN