skip to Main Content

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2902/23 od 29.08.2023. godine objavljuje se

K O N K U R S
za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici
iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici 2 (dva) člana
i iz reda studenata Univerziteta u Zenici 1 (jedan) član

 

I

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici i iz reda studenata Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

 1. članovi Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici-2 (dva) člana.
 2. član Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici-1 (jedan) član.

Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici vrši se na mandat od četiri godine.

Djelokrug rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđen je odredbama člana 54. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/22), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,  broj: 1/18, 10/18 i 13/21) i člana 62. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i to:

a) na prijedlog Senata daje prethodno mišljenje na Statut Univerziteta,

b) donosi akt kojim se utvrđuje način obračuna plaća i drugih primanja na Univerzitetu uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona, te donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta,

c) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici,

d) utvrđuje planove finansiranja i razvoja, uključujući i organizovanje novih organizacionih jedinica i studijskih programa,

e) donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta,

f) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

g) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora, odnosno direktora u domenu finansijskog poslovanja,

h) rješava pitanja odnosa sa Osnivačem,

i) odlučuje o korištenju sredstava za rad preko iznosa utvrđenog Statutom Univerziteta,

j) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su u prvom stepenu odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,

k) najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju i rezultatima rada Univerziteta,

l) donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju direktora Studentskog centra,

m) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom osnivanja i Statutom.

 

II

Za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo sa pravnom posljedicom zabrane vršenja funkcije.

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih zvanja,
 2. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici,
 3. da posjeduje sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje dužnosti člana Upravnog odbora, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnost nepristrasnog odlučivanja,
 4. da je ostvario značajne rezultate rada (objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, semirana i slično),
 5. da poznaje pravila i propise relevantne za rad i funkcionisanje Univerziteta,
 6. da poznaje organizacionu strukturu Univerziteta, budžetsko poslovanje putem Trezora, te način finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

III

Za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo sa pravnom posljedicom zabrane vršenja funkcije.

Posebni uslovi su:

 1. da je student I (prvog), II (drugog) ili III (trećeg) ciklusa studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici,
 2. da mu je prosjek ocjena najmanje 8 (osam),
 3. da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline tokom studija,
 4. da poznaje organizacionu strukturu Univerziteta, budžetsko poslovanje putem Trezora, te način finansiranja
  budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Predstavnici studenata izabrani u članstvo Senata Univerziteta u Zenici, kao i predstavnici studenata izabrani u članstvo naučno-nastavnog vijeća fakulteta/organizacione jedinice ne mogu biti članovi Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

Kandidat koji bude izabran na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata obavezan je svake akademske godine dostaviti potvrde kojima dokazuje ispunjenje traženih uslova za izbor.

 

IV

Uz potpisanu prijavu kandidati za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

 1. Potpisanu kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),

Kandidati za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Odluku o izboru u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, u skladu s tačkom II podtačkom 1. (posebnih uslova),
 2. Potvrdu/uvjerenje o radnom odnosu, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Potvrda rukovodioca organizacione jedinice Univerziteta u Zenici o posjedovanju sposobnosti za obavljanje poslova na poziciji člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova),
 4. Dokaz o ostvarenim značajnim rezultatima rada u skladu s tačkom II podtačka 4. (posebnih uslova) kao što su (objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično)

 

V

Uz potpisanu prijavu kandidati za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

 1. Potpisanu kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),

Kandidati za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Potvrdu o statusu studenta Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom III. podtačka 1. (posebnih uslova),
 2. Uvjerenje o položenim ispitima, u skladu s tačkom III. podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Potvrda fakulteta da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline dokom studija, u skladu s tačkom
  III podtačka 3. (posebnih uslova).

VI

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke IV i V moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidati koji budu na listi kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom koju sačinjava Konkursna komisija bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda stalno zaposlenih s pnim radnim vremenom Univerziteta u Zenici i iz reda studenata Univerziteta u Zenici  (u daljem tekstu: Konkursna komisija), imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.

Kandidati iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici i kandidat iz reda studenata Univerziteta u Zenici koji obnaša/ju neku od funkcija iz tačke II i III ovog Konkursa, izborom i imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezan je pokrenuti proceduru razrješenja sa navedenih funkcija odnosno članstva u akademskim organima Univerziteta u Zenici, u roku od 15 dana od dana imenovanja za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

 

VII

Kandidati iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici i kandidat iz reda studenata Univerziteta u Zenici koji budu izabrani odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezni su u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji, potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom II podtačka 2. i tačkom III. podtačka 2. opštih uslova Konkursa.

Navedena potvrda/uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

VIII

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici, na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerzitet u Zenici
iz reda stalno zaposlenih s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici 2 (dva) člana
i iz reda studenata Univerziteta u Zenici 1 (jedan) član)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 12.02.2024.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN