skip to Main Content

Konkurs za izbor istraživača u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

Na temelju Odluke Senata, broj: 01-02-1-1011 od 31.01.2024.godine Univerzitet u Zenici objavljuje 

 

K O N K U R S
za izbor istraživača

u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici 

 

 • Istraživač – u istraživačko zvanje Viši istraživač saradnik za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Inženjerstvo materijala, grana: Metalni materijali – (bez zasnivanja radnog odnosa) – 1 izvršilac.

 

USLOVI:

Uslovi za izbor Istraživača u istraživačko zvanje Viši istraživač saradnik utvrđeni su odredbama člana 34. stav (1) tačka b) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 11/17), odredbama člana 327. stav (1) tačka b) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst)  i člana 7. stav (2) tačka b. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Dostupno na WEB stranici www.unze.ba).

Uz potpisanu prijavu za izbor Istraživača u istraživačko zvanje Viši istraživač saradnik kandidati obavezno prilažu:

 1. Potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa studija,
 3. Original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru u istraživačko zvanje,
 4. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju II ciklusa iz odgovarajuće oblasti ili ovjerenu kopiju,
 5. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa studija i II ciklusa studija (uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija i II ciklusu studija),
 6. Dokaz o dužini trajanja II ciklusa studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 7. Dokaze o nagradi dekana/rektora (orginal ili ovjerena kopija), ukoliko iste posjeduje,
 8. Dokaze o radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg istraživačkog zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 9. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
 10. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
 11. Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor naučnika i istraživača u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici, sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 12.02.2024.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN