fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

Konkurs Za Izbor Dekana Politehničkog Fakulteta Univerziteta U Zenici

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
-Naučno-nastavno vijeće-
Broj: 11-200-020-0182/22
Zenica, 11.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13,13/13,4/15,5/18,4/19,19/20 i 15/21), člana 21.b stav (6) alineja 4.  i člana 21. d stav (3) i (4) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici JU Univerzitet u Zenici-Prečišćeni tekst- (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/18 i 10/18), a u vezi sa članovima 114., 121. stav (1)  i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Naučno-nastavnog vijeće Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 11-200-320- 0181/22 od  11.04.2022. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

 

I

Za dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 • a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • b) da je stariji od 18 godina;
 • c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 • d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 • a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 • b) da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 • c) da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 • d) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

 

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 

III

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: broj: 06/09, 9/13, 13/13 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21) i odredbama Statuta Univerziteta (Prečišćeni tekst) u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II.

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).

 

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

V

Kandidat, koji bude izabran Odlukom  Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom c) opštih uslova kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom d) opštih uslova Konkursa. Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

 

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za konkursnu Komisiju za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 05.05.2022.godine.

 

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search