fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Konkurs Za Izbor Dekana Mašinskog Fakulteta Univerziteta U Zenici

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET
Naučno- nastavno vijeće

 

Na osnovu člana  67. stav 2. tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 05/18, 4/19, 19/20 i 15/21),  člana 21.b. stav (6.) alineja 4. Zakona o javnoj  ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst – („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “, broj:1/18 i 10/18), saglasno članovima 114., 121. i 122.  Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i odlukom Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-001-294/22.  od 15.04.2022. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

I

Za dekana Mašinskog fakultet Univerzitet u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće  opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina;
c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, venrednog profesora ili docenta, ukoliko ispunjava zakonske uslove  za to zvanje;
b) da je u radnom odnosu na Univerzitetu Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
c) da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
d) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije povezane s  političkom partijom.

 

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnosti da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta na mandatni period.

 

III

Uz prijavu na Konkurs  kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
  2. Uvjerenje o državljanstvu u skladu s tačkom a) opštih uslova;
  3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
  4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje (redovnog, vanrednog profesora ili docenta), odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu  u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21) i odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
  5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takvav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;
  6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
  7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
  8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originali ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u):

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja rješenje o nostrifikaciji iste.

Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja Fakulteta na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Kandidat koji bude izabran odlukom Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja sjednice Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti konkursnoj komisiji za izbor dekana potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu sa tačkom c) opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Minisitarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom d) opštih uslova Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI

Prijave, sa svim potrebnom dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Informacije o djelokrugu rada dekan Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na Konkurs s potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili  na protokol Rektorata Univerzitet u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za konkursnu Komisiju za izbor dekana  Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 20.04.2022.godine.

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search