Konkurs za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

Konkurs za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu člana 69. stav (4) tačka b) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 21.e stav (6) alineja 2. I člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18 i 10/18) i članova 145. stav (1) tačka h), 150. stav (1) i 152. stav (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Naučnog vijeća OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici, broj: 143-82/19od 12.02.2019.godine, raspisuje se

  

K O N K U R S

Za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici

 

I

Za direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i

privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;

 1. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s

funkcijom direktora.

 

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da je u random odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,

odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

 1. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

 

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

III

 Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Institutom „Kemal Kapetanović“ u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Instituta za mandatni period.

IV

 Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom I podtačka 2. opštih uslova;
 4. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora,  vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokomo brazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/17), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o random odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu Izjavu kandidata, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu sa tačkom I podtačka 2.posebnih uslova;
 6. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 3. posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 4. posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici za mandatni period  u skladu s tačkom III Konkursa.

 

V

 Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

 Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diploma stečene u inozemstvu, ne može biti starija od  3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Instituta za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

 

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici.

 

VII

 Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici, uvjerenja/potvrde nadležnih sudova u skladu sa tačkom I podtačka 3. opštih uslova, kao i uvjerenje/potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom I podtačka 4. opštihu slova Konkursa.

Navedena uvjerenja/potvrde, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u original ili ovjerenoj kopiji.

 

VIII

 Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u jednom dnevnom listu.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI

Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici – Organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici
(Za Konkursnu komisiju za izbor direktora Instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici)

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu “AVAZ” dana 19.02.2019.godine