fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Konkurs Za Popunu Upražnjenih Radnih Mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-446/19 od 30.01.2019.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-95-1/18 od 21.12.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

 1. Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

  a) Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent
  za užu naučnu oblast „Mašinski elementi i konstrukcije“                                                   1 izvršilac

  b) Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent
  za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša“                                                           1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Mašinski elementi i konstrukcije“ (pod a)
 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoliša“ (pod b)

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod a);
 3. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod b);
 4. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome doktora nauka
 5. izvod iz matične knjige rođenih;
 6. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 07.02.2019.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top