fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja (1 član) Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2259/22 od 10.06.2022. godine objavljuje se

 

K O N K U R S
za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora
iz reda akademskog osoblja (1 član) Univerziteta u Zenici

 

I

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici –  1 (jedan) član.

Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora vrši se na mandat od četiri godine.

Djelokrug rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđen je odredbama člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09 i 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,  broj: 1/18, 10/18 i 13/21) i člana 57. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 •  a) donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 •  b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
 •  c) utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 •  d) donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
 •  e) donosi finansijski plan;
 •  f) usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 •  g) rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
 •  h) odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
 •  i) odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
 •  j) odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 •  k) najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
 •  l) donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
 •  m) daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. Statuta;
 •  n) utvrđuje prijedlog cijena usluga Instituta kao organizacione jedinice Univerziteta;
 •  o) donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 •  p) utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 •  r) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

 

II

Za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih zvanja,
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici,
 3. da posjeduje sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije člana Upravnog odbora, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, rezultate rada i bavljenja naučno-istraživačkim radom (objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično),
 4. poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

 

III

Uz potpisanu prijavu kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova),

Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Odluku o izboru u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, u skladu s tačkom II podtačkom 1. (posebnih uslova),
 2. Potvrdu/uvjerenje o radnom odnosu, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Dokazi o posjedovanju sposobnosti za obavljanje poslova na poziciji člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova), kao što su objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično.

 

IV

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke III moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Konkursna komisija), imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.

Kandidat iz reda akademskog osoblja koji obnaša neku od funkcija iz tačke II ovog Konkursa, izborom i imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezan je pokrenuti proceduru razrješenja sa navedenih funkcija odnosno članstva u akademskim organima Univerziteta u Zenici, u roku od 15 dana od dana imenovanja za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

 

V

Kandidat iz reda akademskog osoblja koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova Konkursa, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom II podtačka 4. opštih uslova Konkursa.

Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici, na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja (1 član) Univerziteta u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 17.06.2022.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search